ท่องเที่ยว & อาหาร,  สาธารณสุข

อพท.จับมือภาคีผุดข้อปฏิบัติด้านสุขอนามัยมอบชุมชนท่องเที่ยวใช้เพื่อเข้ายุควิถีปกติใหม่ 

อพท. จับมือภาคีเครือข่าย จัดทำข้อปฏิบัติของแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อสุขอนามัยปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ให้ชุมชนเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามแนวทางมาตรฐานด้านสุขอนามัย หรือ SHA หวังสร้างความมั่นใจให้กับชุมชนท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวตามวิถีปกติใหม่หรือ New Normal นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. กล่าวว่า อพท.ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดทำ “ข้อปฏิบัติของแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อสุขอนามัยปลอดภัยใส่ใจในสุขภาพ” เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้กับชุมชนท่องเที่ยวและผู้มาเยือนโดยข้อปฏิบัติดังกล่าวอ้างอิงจากโครงการแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing ThailandSafety & Health Administration หรือ SHA

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือ โควิด – 19 สำหรับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ร่วมพัฒนาข้อปฏิบัตินี้ ได้แก่ กรมอนามัย กรมควบคุมโรค คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชนภายใต้คณะอนุกรรมการการท่องเที่ยวโดยชุมชนในคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนระดับภูมิภาค 5 เครือข่าย และชมรมเครือข่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว

โดยชุมชนในพื้นที่พิเศษ ที่ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาร่างข้อปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนอย่างแท้จริงในรายละเอียด ข้อปฏิบัติ จะประกอบด้วย มาตรฐานเบื้องต้นด้านสุขลักษณะอาคารและอุปกรณ์เครื่องใช้การจัดอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค ข้อควรปฏิบัติของผู้ให้บริการในชุมชน และข้อปฏิบัติของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไปในชุมชนท่องเที่ยว และข้อปฏิบัติในแต่ละจุดบริการท่องเที่ยวของชุมชน เป็นต้น

ซึ่งชุมชนท่องเที่ยวสามารถนำข้อปฏิบัตินี้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่หากชุมชนท่องเที่ยวต้องการรับรองจากมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย AmazingThailand Safety & Health Administration หรือ SHA ก็สามารถสมัครเพื่อรับการประเมินและรับตราสัญลักษณ์ SHA ในประเภท นันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว “การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019  หรือ โควิด-19 ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในประเทศเป็นอย่างมาก และยังรวมไปถึงชุมชนท่องเที่ยวที่มีรายได้เสริมจากการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน

อพท. ในฐานะหน่วยงานประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตระหนักในปัญหาดังกล่าว และยังเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน

ดังนั้น เมื่อสถานการณ์กลับมาสู่ปกติชุมชนและนักท่องเที่ยวจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วิถีปกติใหม่ หรือ NewNormal ชุมชนที่ทำท่องเที่ยว จึงต้องปรับตัวเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคตโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยด้านสุขอนามัย

ข้อปฏิบัติที่จัดทำขึ้นครั้งนี้จึงถือเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ตัวชุมชนเองและนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน” ผู้อำนวยการ อพท. กล่าว


อย่างไรก็ตาม อพท. ยังร่วมฟื้นฟูและเยียวยาภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและยกระดับชุมชนท่องเที่ยวสู่ตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพหลังวิกฤตการณ์โควิดโดยร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาคมท่องเที่ยว นำผู้เชี่ยวชาญของบริษัทนำเที่ยวภายใต้สมาคมท่องเที่ยว ไปให้ความรู้ชุมชนท่องเที่ยวในการออกแบบโปรแกรมท่องเที่ยว ให้ตอบโจทย์ตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพ พร้อมร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่

โดยจะนำข้อปฏิบัติฯ นี้ ไปร่วมยกระดับชุมชนท่องเที่ยวเพื่อให้พร้อมในการบริการอย่างมีคุณภาพและมีสุขอนามัย ปลอดภัย ใส่ใจในสุขภาพ เพื่อรองรับตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพหลังวิกฤตโควิดคลี่คลายต่อไป

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *