การเงิน

ธปท. เปิดการทดสอบการให้บริการ Peer-to-Peer Lending Platform ภายใต้ Regulatory Sandbox

นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. ได้เห็นชอบให้ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล (Peer-to-Peer Lending Platform) เข้าทดสอบการให้บริการในวงจำกัด ภายใต้ Regulatory Sandbox ของ ธปท. ได้แก่ บริษัท ดีพสปาร์คส์ เพียร์ เลนดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นรายแรก ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ผู้ให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล (Peer-to-Peer Lending Platform) ดังกล่าวทำหน้าที่เป็นตัวกลางสนับสนุนให้เกิดการกู้ยืมระหว่างผู้กู้ และผู้ให้กู้ โดยจับคู่ระหว่างผู้ที่ต้องการกู้เงินและผู้ที่ต้องการให้กู้ รวมถึงอำนวยความสะดวกในการทำสัญญาสินเชื่อ การนำส่งเงินกู้และจ่ายคืนเงินกู้ หรือติดตามหนี้ ซึ่งเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้สะดวกยิ่งขึ้น ด้วยต้นทุนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของผู้กู้ และเพิ่มทางเลือกในการลงทุนของผู้ให้กู้ โดยกระทรวงการคลังได้ออกประกาศกำหนดให้ธุรกิจ Peer-to-Peer Lending Platform เป็นกิจการที่ต้องขออนุญาต และ ธปท. ได้กำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจต้องทดสอบการให้บริการในวงจำกัดภายใต้ Regulatory Sandbox จนประสบความสำเร็จ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารความเสี่ยงและดูแลผู้ใช้บริการอย่างเหมาะสม จึงจะสามารถขอใบอนุญาตเพื่อประกอบธุรกิจในวงกว้างต่อไป


สำหรับการพิจารณาให้ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจ Peer-to-Peer Lending Platform เข้าทดสอบภายใต้ Regulatory Sandbox นั้น ธปท. ให้ความสำคัญกับการมีระบบงานและกระบวนการรองรับการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสม มีการดูแลความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง อาทิ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัย ความเสี่ยงด้านการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ตลอดจนประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการ โดยสร้างความตระหนักถึงการก่อภาระหนี้สินที่ไม่เกินความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ใช้บริการ ซึ่ง ธปท. จะติดตามอย่างใกล้ชิดในระหว่างการทดสอบ เพื่อให้ระบบงานมีความมั่นคงปลอดภัย มีความเสถียร เชื่อถือได้ และมีการคุ้มครองผู้ใช้บริการอย่างเหมาะสม โดยเมื่อผู้เข้าร่วมทดสอบประสบความสำเร็จในการทดสอบและมีความพร้อมให้บริการในวงกว้างแล้ว ธปท. จะเสนอกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่อไป

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ให้บริการที่เข้าร่วมทดสอบภายใต้ Regulatory Sandbox ได้ที่เว็บไซต์ https://www.bot.or.th/Thai/PaymentSystems/FinTech/Pages/P2PLendingSandbox.aspx และสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจ Peer-to-Peer Lending Platform ได้ที่เว็บไซต์ของ ธปท. ที่ https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/PruReg_HB/Doc_Form/Pages/PeopleManual.aspx


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *