สังคม

เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ประทานทุนพระสังฆราชูปถัมภ์ ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อนำไปจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์

เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประทานทุนพระสังฆราชูปถัมภ์ จำนวน ๑,๗๐๐,๐๐๐บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

แก่คณะกรรมการจัดงานเดิน-วิ่ง ก้าวด้วยธรรม ครั้งที่ ๓ โดยมี คุณลาวัลย์ กันชาติ รับประทานทุนจากเจ้าประคุณฯ ร่วมด้วย คุณปิติ ลีเลิศพันธ์ ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน คุณเยาวลักษณ์ ลิขิตวัฒนานุรักษ์ คุณสตปิยา เพชรรัตน์ เพื่อนำไปจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ส่งเสริมการป้องกันการติดต่อโรคของบุคลากรทางการแพทย์ ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-๑๙ ให้แก่ ๑๗ โรงพยาบาลในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร  ณ อาคาร ๑๐๐ ปี วัดบวรนิเวศวิหาร ฯ  

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *