สังคม,  เกษตร,  เศรษฐกิจ

โครงการช่วยเหลือ-เยียวยา ประชาชน-เกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบโควิด19

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยอนุมัติ โครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชน ของกระทรวงการคลัง กลุ่มเป้าหมาย 16 ล้านราย วงเงิน 240,000 ล้านบาทซึ่งเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมไม่เกิน 70,000 ล้านบาท

และเงินกู้ตามพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ไม่เกิน 170,000 ล้านบาท

และโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลุ่มเป้าหมาย 10 ล้านราย วงเงิน 150,000 ล้านบาท

โดยใช้เงินกู้ตามพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ไม่เกิน 150,000 ล้านบาท

#โฆษกรัฐบาล

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *