การศึกษา,  ท่องเที่ยว & อาหาร,  สังคม

ซีพีเอฟ  ชูโมเดล รร.เลี้ยงไก่ไข่ ถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรแผนใหม่และติดตามผลแบบออนไลน์ 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ  และมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท  เดินหน้าเสริมแกร่ง  855 โรงเรียนในโครงการ
เลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน

เพิ่มทักษะการเรียนรู้อาชีพเกษตรควบคู่กับการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ พร้อมยกระดับระบบติดตามผลการเลี้ยงแบบออนไลน์มาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการอย่างยั่งยืน ส่งเสริมเด็กและเยาวชนเติบโตสมวัยทั้งร่างกายและสติปัญญา

โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน  เป็นความร่วมมือของ ซีพีเอฟ  มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี  2532 จนถึงปัจจุบัน 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่ห่างไกล ได้บริโภคไข่ไก่ อาหารโปรตีนคุณภาพ แก้ปัญหาทุพโภชนาการ  โรงเรียนมีแหล่งอาหารที่ยั่งยืนและสามารถขยายผลการเรียนรู้สู่ชุมชน  ซึ่งตลอด 30 ปีที่ผ่านมา ซีพีเอฟให้การสนับสนุนการก่อสร้างโรงเรือนที่ได้มาตรฐานและอุปกรณ์ พันธุ์ไก่ อาหารไก่  ให้แก่ทุกโรงเรียนในปีแรกโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

รวมทั้งส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงไก่ไข่และสัตวบาลให้ความรู้  คำแนะนำ และติดตามการเลี้ยงไก่ไข่ การจัดการ แก่คุณครูและนักเรียน   ซึ่งปัจจุบัน  มีพันธมิตรทั้งองค์กรและบริษัท ที่ร่วมสนับสนุนโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน  ได้แก่ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน)  หอการค้าญี่ปุ่น –กรุงเทพฯ  ร่วมผนึกกำลังเพื่อแก้ปัญหาทุพโภชนาการของเด็กและเยาวชนไทย

โดยในวันที่ 14 สิงหาคม 2563  นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายวินัยโตเจริญ นายอำเภอตาพระยา ผู้แทนเลขาธิการสพฐ.  คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต2  เยี่ยมชมโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ของโรงเรียนบ้านโคกไพล ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว  โรงเรียนลำดับที่ 778 ในโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน  โดยมี นายอภัยชนม์ วัชรสินธุ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) นายวราราชย์ เรืองศรี รองกรรมการผู้จัดการธุรกิจไก่ไข่ ซีพีเอฟ คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ ในพิธีส่งมอบและเปิดโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนอย่างเป็นทางการ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน และให้ความสำคัญกับเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล จังหวัดสระแก้วขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของจังหวัดในด้านหนึ่ง คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งถือว่าภาคธุรกิจเข้ามาช่วยเติมเต็มให้เด็กในพื้นที่มีสุขภาพดี สมองดีเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคม และส่งเสริมนักเรียนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป

นายสมคิด วรรณลุกขี  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจไก่ไข่ ซีพีเอฟ  เปิดเผยว่า ซีพีเอฟ มุ่งมั่นส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารเพื่อให้ผู้บริโภคทุกกลุ่มเข้าถึงอาหารอย่างยั่งยืน ซึ่งโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน เป็นหนึ่งในเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการร่วมบรรเทาปัญหาทุพโภชนาการในเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่ห่างไกล

ซึ่งในส่วนของ ซีพีเอฟ ในฐานะผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร ใช้ความเชี่ยวชาญเรื่องการเลี้ยงไก่ไข่ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่คุณครู เด็กนักเรีย และยังขยายผลไปถึงชุมชน เพื่อให้นำไปประยุกต์ใช้เป็นอาชีพสร้างรายได้ และเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

โครงการดังกล่าว ยังเป็นการส่งเสริมเด็กนักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้ด้านโภชนาการ  การเกษตรแผนใหม่ ที่สามารถนำไปใช้เป็นอาชีพต่อไปได้ และเป็นการเสริมกระบวนการเรียนรู้การบริหารจัดการเชิงธุรกิจ เนื่องจากผลผลิตไข่ไก่ที่ได้จะถูกนำส่งเข้าสหกรณ์ของโรงเรียน เพื่อขายให้โครงการอาหารกลางวันนักเรียน  ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย 

นอกจากนี้ ปัจจุบัน ซีพีเอฟได้พัฒนาระบบการติดตามผลการเลี้ยงไก่ไข่ของโรงเรียน  โดยนำระบบ CHATBOT มาใช้ เป็นการรายงานข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ (Line) เพื่อให้สามารถติดตามข้อมูลการเลี้ยงได้ทุกวัน อาทิ  จำนวนไก่และอาหาร จำนวนไก่ตายคัดทิ้ง  ผลผลิตไข่ไก่  ไก่ปลด  รายงานการเลี้ยง ต้นทุนและรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตไข่ไก่ เป็นต้น โดยคุณครูและนักเรียนที่รับผิดชอบมีหน้าที่บันทึกข้อมูลดังกล่าวและรายงานผ่านระบบไลน์

หรือกรณีที่โรงเรียนพบปัญหาในการเลี้ยง ก็สามารถรายงานผ่านระบบดังกล่าวได้ เพื่อซีพีเอฟจะได้ส่งผู้เชี่ยวชาญหรือสัตวบาลให้คำแนะนำได้ทันท่วงที เป็นการสื่อสาร 2 ทาง

โดยปัจจุบันมีการนำระบบ CHATBOT ใช้กับทั้ง 855  โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งได้รับความร่วมมือในการบันทึกข้อมูลและการรายงานข้อมูลเป็นอย่างดี  ช่วยให้สามารถติดตามการเลี้ยงได้อย่างต่อเนื่อง  ขณะเดียวกัน ในแต่ละสัปดาห์ซีพีเอฟมีการส่งสัตวบาล ติดตาม ดูแลและให้คำแนะนำการเลี้ยงไก่ไข่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนให้ดำเนินการได้อย่างยั่งยืน และบรรลุเป้าหมายแก้ปัญหาทุพโภชนาการของเด็กและเยาวชนได้อย่างแท้จริง

“กว่า  30 ปีของการดำเนินโครงการ  มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 855 แห่ง  เด็กและเยาวชนเข้าถึงอาหารโปรตีนคุณภาพมากกว่า  150,000คน  สนับสนุนโรงเรียนเป็นแหล่งอาหารที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาทางร่างกายและสติปัญญาอย่างสมวัย และเป็นแหล่งเรียนรู้อาชีพของคนในชุมชนต่อไป”นายสมคิดกล่าว

ด้าน นายชาญณรงค์ โยธาพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกไพล  กล่าวว่า  โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ทำให้นักเรียนมีแหล่งอาหารโปรตีนไว้รับประทานในโครงการอาหารกลางวันนักเรียน เด็กๆได้ฝึกความรับผิดชอบ รู้จักทำงานร่วมกัน มองประโยชน์ของส่วนรวม รวมทั้งมีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรียนที่เป็นระบบและถูกต้องตามหลักวิชาการ

โดยมีผู้ชำนาญการด้านการเลี้ยงไก่ไข่ของซีพีเอฟให้คำแนะนำ  เป็นการยกระดับความรู้ใหม่ๆ จากประสบการณ์ที่เจÚาหน้าที่ซีพีเอฟถ่ายทอดให้แก่คุณครูและนักเรียน ซึ่งโรงเรียนสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และยังถ่ายทอดให้แก่โรงเรียนใกล้เคียงได้อีกด้วย

นอกจากนี้ โครงการดังกล่าว ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะการจัดการด้านธุรกิจ อาทิ รู้จักคำนวณต้นทุนไก่ อาหารไก่ หรือผลผลิตไข่ไก่ที่ส่งเข้าสหกรณ์เพื่อขายต่อไปยังโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ทำให้เด็กนักเรียนรู้จักคำนวณเรื่องต้นทุน กำไร เป็นการวางแผนธุรกิจที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อไปได้ 


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *