สังคม,  สิ่งแวดล้อม,  เกษตร

นนทบุรี ขยายผลแบ่งปันรัก ปลูกผักจากริมรั้วสู่ลานวัด เรียนรู้เกษตรเชิงพุทธตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้พลัง “บวร”

29 พ.ค.63 ณ วัดขวัญเมือง ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี นายไกรธวัช ทินโสม นายอำเภอเมืองนนทบุรี จับมือเครือข่ายโดยมี พระใบฎีกาสมบูรณ์ ปริชาโน เจ้าอาวาสวัดขวัญเมือง นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี นางสาวโสภิดา บุญเนาว์ พัฒนาการอำเภอเมืองนนทบุรี ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตโนภาศ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำอช. สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และผู้นำชุมชนอำเภอเมืองนนทบุรี นำทีมเปิด “ศูนย์เรียนรู้เกษตรเชิงพุทธตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับจังหวัดนนทบุรี

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีการรณรงค์ให้ประชาชนทุกบ้านทุกครัวเรือนร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัวไว้สำหรับบริโภคเพื่อลดรายจ่าย สร้างรายได้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ความรู้ อาทิ ปิ่นโตความรู้ 3 เถา ได้แก่ เถาปิ่นโตที่ 1 กิจกรรมสร้างความมั่นคงทางอาหาร การสาธิตเพาะยอดอ่อนทานตะวัน สาธิตเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏาน และการแปรรูปถั่วเหลือง

เถาปิ่นโตที่ 2 สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน การสาธิตทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพื่อใช้บำรุงพืชผักสวนครัว ไม้ดอกไม้ประดับ และเถาปิ่นโตที่ 3 สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม การเอามื้อสามัคคีปลูกพืชผักสวนครัว การปลูกต้นทุเรียน ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของดีจังหวัดนนทบุรี กิจกรรมดีๆที่ทำให้เกิด “แบ่งปันรัก แบ่งปันผัก จากรั้วบ้านสู่ลานวัด” ส่งให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความมั่นคงทางอาหาร และปลอดภัยต่อสุขภาพของคนในชุมชน

โอกาสนี้ นายไกรธวัช ทินโสม นายอำเภอเมืองนนทบุรี กล่าวว่า กิจกรรมขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ทำให้เกิด “ศูนย์เรียนรู้เกษตรเชิงพุทธตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยใช้พลัง “บวร” ซึ่งเป็นความร่วมมือ ระหว่างบ้าน วัด ราชการ รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ของจังหวัด อำเภอ วัด และชุมชน

หากครัวเรือนหรือชุมชนใดไม่มีพื้นที่ปลูกผัก วัดสามารถเป็นศูนย์กลางที่จะเอื้อเฟื้อให้ชุมชนปลูก และมาดูแลพืชผักของตน จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่าน มาร่วมปลูกพืชผักสวนครัวทุกครัวเรือน และในพื้นที่ของวัดให้ครอบคลุมทุกวัดในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรี โดยให้พี่น้องประชาชนร่วมใจกันปลูก ร่วมใจกันดูแล แล้วนำมาแบ่งปันกันในวัดและชุมชน เป็นการเอื้ออาทรกันแบบพอเพียง

“ปลูกผัก ปลูกรัก กับ พช. และเมืองนนท์”

สถานี พช. CNS นนทบุรี : รายงาน 


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *