คมนาคม,  สาธารณสุข,  สุขภาพ

กรมการขนส่งทางบก แนะนำประชาชนเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะข้ามจังหวัดแบบ “New normal”

กรมการขนส่งทางบกแนะนำการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะข้ามจังหวัดวิถีใหม่ “New normal” ผู้โดยสารต้องวางแผนการเดินทางล่วงหน้า ลงทะเบียนการเดินทาง และสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ระยะที่ 2 ทำให้ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารธารณะสามารถกลับมาให้บริการภายใต้เงื่อนไขการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดและห้ามออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 23.00 – 04.00 น.

กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) จึงได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะและรถยนต์สาธารณะ สถานีขนส่งผู้โดยสาร พนักงานขับรถ ผู้บริการ และผู้โดยสาร (ฉบับที่ 2) เพื่อปรับรูปแบบการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะข้ามจังหวัดวิถีใหม่ “New normal”

ผู้โดยสารควรวางแผนการเดินทาง เผื่อเวลาในการเดินทาง ซื้อหรือจองตั๋วโดยสารผ่านช่องทางการจำหน่ายตั๋วโดยสารล่วงหน้า หลีกเลี่ยงการซื้อตั๋วโดยสาร ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารเพื่อลดความแออัด ลงทะเบียนการเดินทางในระบบบันทึกข้อมูลผู้โดยสาร แบบ ต.8 คค ผ่านระบบบันทึกข้อมูลที่ web.dlt.go.th/t8/ หรือกรอกข้อมูลคำถามสุขภาพตามแบบ ต.8-คค ที่ระบุต้นทางและปลายทางที่เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมโรคติดต่อ

ซึ่งจะมีการพัฒนาให้สามารถลงทะเบียนการเดินทางผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะ (www.ไทยชนะ.com) ได้ในอนาคต ขอความร่วมมือผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง หมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่จังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนดอย่างเคร่งครัด ห้ามลงจากรถระหว่างทางหรือในสถานที่ซึ่งมิใช่ที่หยุดหรือจอดตามที่กำหนดไว้ และผู้โดยสารทุกคนต้องผ่านการคัดกรอง หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามเดินทางโดยเด็ดขาด

ทั้งนี้ ขบ. ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารข้ามพื้นที่จังหวัดทั้งในเส้นทางหมวด 2 (กรุงเทพมหานคร – ต่างจังหวัด) และเส้นทางหมวด 3 (ระหว่างจังหวัด) จัดให้มีช่องทางการจำหน่ายตั๋วโดยสารล่วงหน้า ผ่านทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่น เพื่ออำนวยความสะดวก ลดระยะเวลาในการติดต่อ และหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสกันระหว่างผู้จำหน่ายตั๋วกับผู้ซื้อตั๋วโดยสาร

โดยต้องบริหารจัดการจำนวนผู้โดยสารให้เป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) มีการเว้นระยะที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 – 2 เมตร ห้ามรับประทานอาหารบนรถโดยสาร และให้พนักงานขับรถและผู้บริการรถโดยสารประจำทาง กรอกแบบ ต.8 คค ผ่านระบบบันทึกข้อมูลที่ web.dlt.go.th/t8/ ทุกครั้งที่เดินรถ รวมทั้งทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสภายในรถ อาคารสำนักงาน ช่องจำหน่ายตั๋วภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส (COVID-19 ที่รัฐบาล กระทรวงคมนาคม และ ขบ. กำหนดอย่างเคร่งครัด

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *