วัฒนธรรม,  สังคม

ปชช. ร้องเรียน ร้องทุกข์โควิด-19 ผ่านสายด่วนวัฒนธรรม 1765 เดือนพ.ค. กว่า 1,500 ครั้ง เน้นสอบถามข้อมูลทั่วไป วธ.-พม.-สธ. มาตรการผ่อนปรนถ่ายทำภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ย้ำเปิดสายด่วนให้คำปรึกษา-ตอบคำถาม ตลอด 24 ชั่วโมง

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดศูนย์ปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินการจัดข้าราชการและเจ้าหน้าที่ตอบคำถามและให้คำปรึกษาแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ผ่าน ๑๗๖๕ สายด่วนวัฒนธรรม ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นมา รวมทั้งประสานความร่วมมือกับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในการเชื่อมโยง ๑๗๖๕ สายด่วนวัฒนธรรม ไปยัง สายด่วน ๑๓๐๐ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม และ ๑๓๒๓ สายด่วนสุขภาพจิต

นายอิทธิพล กล่าวว่า ผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ กระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินการตอบคำถามให้คำปรึกษาและส่งต่อเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สายด่วน ๑๓๐๐ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ ๑๓๒๓ สายด่วนสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน รวมถึงตอบคำถาม และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระยะที่ ๒ ในส่วนกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ รวมทั้งสิ้น ๑,๕๗๒ ครั้ง ประกอบด้วย

๑. การสอบถามเกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรม จำนวน ๕๒๐ ครั้ง แบ่งเป็น การสอบถามข้อมูลทั่วไป จำนวน ๓๙๔ ครั้ง และการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในการดำเนินการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ อาทิการขออนุญาตสถานที่ถ่ายทำล่วงหน้า การถ่ายฉากที่มีการใกล้ชิด การจำกัดจำนวนทีมงานในการถ่ายทำ การใช้คิวอาร์โค้ดในการลงทะเบียน จำนวน ๑๒๖  ครั้ง

๒. การสอบถามเกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน ๑,๐๒๓ ครั้ง แบ่งเป็น การสอบถามข้อมูลทั่วไป จำนวน ๑,๐๐๑ ครั้ง และการร้องเรียน ร้องทุกข์ จำนวน ๒๒ ครั้ง โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินการส่งต่อไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ๓. การสอบถามเกี่ยวกับภารกิจของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โดยเป็นการปรึกษาปัญหา และความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19) จำนวน ๒๙ ครั้ง

ทั้งนี้ หากประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สามารถร้องเรียน ร้องทุกข์ และขอคำปรึกษาในการขอความช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ ผ่านสายด่วน ๑๓๐๐ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ ๑๓๒๓ สายด่วนสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข หรือ ๑๗๖๕ สายด่วนวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ตลอด ๒๔ ชั่วโมง


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *