สุขภาพ

กรมพัฒนาสังคมฯ เสริมมาตรการดูแลราษฎรบนพื้นที่สูงชายขอบ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

วันนี้ (25 พ.ค. 63) เวลา 14.30 น. นายสุทธิ จันทรวงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้กล่าวถึงการดูแลพี่น้องราษฎรบนพื้นที่สูง หรือ ชาวเขาเผ่าต่างๆ ซึ่งประเทศไทยมีทั้งหมด 10 ชนเผ่า ประกอบด้วย กะเหรี่ยง ม้ง ลาหู่ เมี่ยน อาข่า ลีซู ลัวะ ขมุ ถิ่น และ มลาบลี อาศัยอยู่ในชุมชนบนพื้นที่สูง 20 จังหวัด แถบภาคเหนือและแนวชายแดน จำนวน 2,935 หมู่บ้าน 1,441,135 คน ราษฎรบนพื้นที่สูงส่วนใหญ่ประสบปัญหาด้านอาชีพ รายได้ ส่งผลให้เกิดความยากจนและเข้าไม่ถึงบริการของรัฐ และยิ่งทวีคูณเมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid – 19)

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้ตระหนักถึงปัญหาเร่งด่วนดังกล่าว จึงดำเนินการจัดชุดปฏิบัติการนักสังคมสงเคราะห์ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และบูรณาการภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน “คนจนมาก ลำบากจริง” ในพื้นที่ชุมชนบนพื้นที่สูง เร่งช่วยเหลือตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์ และให้ความรู้การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส พร้อมแจกจ่ายหน้ากากอนามัยผ้าให้ราษฎรบนพื้นที่สูง

นอกจากนี้ พส. ได้ดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการสังคมชุมชนบนพื้นที่สูง (ศสส.) องค์กรภาคประชาสังคมขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการสังคมในชุมชน ทำให้แกนนำชุมชนตระหนักถึงสิทธิที่จะได้รับจากราชการ หรือช่องทางการเข้าถึงสิทธิ รวมถึงการประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดูแลกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เช่น เด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ประสบปัญหาทางสังคม

หากพบเห็นราษฎรบนพื้นที่สูงที่ประสบปัญหา หรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้ง ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง หรือแจ้งสายด่วน ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *