เกษตร

เกษตรฯ ยืนยันเยียวยาเกษตรกรรอบแรก 15 พ.ค. เผยส่งข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกลุ่มแรกให้ ธ.ก.ส. แล้ว พร้อมตั้งศูนย์อุทธรณ์ร้องทุกข์ให้ความเป็นธรรมเกษตรกรทุกราย

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 มีมติเห็นชอบการดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ซึ่งการช่วยเหลือตามโครงการฯ ในครั้งนี้ เป็นการช่วยเหลือ เยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและครอบครัว ถือว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และยังเป็นการเพิ่มสภาพคล่องทางเศรษฐกิจ เกษตรกรจะได้รับเงินช่วยเหลือ รายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2563 รวมวงเงินของโครงการ 150,000 ล้านบาท นั้น

“ขอรายความก้าวหน้าโครงการดังกล่าว ในส่วนเกษตรกรเป้าหมายกลุ่มแรก จำนวน 8.33 ล้านราย ที่ลงทะเบียนในโครงการฯ และได้รับการตรวจสอบจากกรมบัญชีกลางและสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง (สศค.) ไปแล้วนั้น อยู่ในขั้นตอนการเตรียมจ่ายเงินเยียวยาในวันที่ 15 พ.ค. 63 โดยผ่านกลไกของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ส่วนเกษตรกรในกลุ่มที่ 2 ได้แก่เกษตรกรที่อยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนเกษตรกร เป้าหมาย 1.67 ล้านราย ขอให้ไปลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยกระทรวงเกษตรฯ จะเร่งดำเนินการให้เกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มแรก ได้รับเงินเยียวยาภายในเดือนพฤษภาคมนี้ตามลำดับ

อย่างไรก็ตามภายหลังการเปิดรับลงทะเบียนโครงการดังกล่าวมาระยะหนึ่ง ปรากฎว่ามีข้อจำกัดและเงื่อนไขบางประการที่ทำให้เกษตรกรบางราย ไม่สามารถลงทะเบียนและรับสิทธิ์การช่วยเหลือเยียวยาในครั้งนี้ ดังนั้น กระทรวงเกษตรฯ จึงออกมาตรการรองรับเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเป็นกลุ่มที่ 3 โดยให้เกษตรกรที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ในกลุ่มที่ 1 และ 2 เร่งดำเนินการขึ้นทะเบียน หรือปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เช่นกัน โดยกระทรวงเกษตรฯ จะเร่งดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมในลำดับต่อไป” นายอลงกรณ์ กล่าว

สำหรับกรณีที่พ้นกำหนดลงทะเบียนวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ไปแล้ว ยังมีเกษตรกรที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากสาเหตุต่างๆ กระทรวงเกษตรฯ ได้วางแผนเตรียมจัดตั้ง “ศูนย์รับเรื่องอุทธรณ์ โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” เพื่อเป็นช่องทางให้คำปรึกษาและให้การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร โดยรายละเอียดแนวทางการรับอุทธรณ์ รวมทั้งมาตรการรองรับต่างๆ ได้มีการหารือเพื่อหาข้อสรุปในวันนี้ โดยจะประกาศให้พี่น้องเกษตรกรทราบก่อนวันที่ 15 พฤษภาคมนี้

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *