การเงิน,  เศรษฐกิจ

คลังออกจำหน่าย พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราไม่ทิ้งกัน” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงข่าวเรื่องการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราไม่ทิ้งกัน” ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบบไร้ใบตราสาร (Scripless)

โดยมีวัตถุประสงค์ในการระดมทุนเพื่อบรรเทาผลกระทบ และแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามแผนงานโครงการของรัฐบาล ภายใต้ พ.ร.ก. กู้เงินวงเงินไม่เกิน 1 ล้านล้านบาท

ซึ่งพันธบัตรออมทรัพย์เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลายของรัฐบาลซึ่งจะสนับสนุนการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยของประชาชนรายย่อย และเป็นการเยียวยาให้กลุ่มประชาชนที่เสียภาษีให้กับรัฐบาลให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีในช่วงที่ตลาดการเงินมีความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจ

โดยจะเริ่มจำหน่ายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 8.30 น. วงเงินไม่เกิน50,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได รุ่นอายุ 5 ปี เฉลี่ยร้อยละ 2.40 และรุ่นอายุ 10 ปี เฉลี่ยร้อยละ 3.00 ต่อปี

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ให้รายละเอียดการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราไม่ทิ้งกัน” เพิ่มเติมว่าการจำหน่ายแบ่งออกเป็น 3 ช่วง

โดยสัปดาห์ที่ 1 จำหน่ายให้ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

สัปดาห์ที่ 2 จำหน่ายให้ประชาชนรายย่อยซื้อได้ก่อน แบบจำกัดวงเงิน 2 ล้านบาท/คน/ธนาคาร

และสัปดาห์ที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป เปิดให้ประชาชนทั่วไปและนิติบุคคลที่ไม่แสวงหาผลกำไรเข้าซื้อได้แบบไม่จำกัดวงเงิน

โดยซื้อผ่าน BOND DIRECT Application และช่องทางของธนาคารตัวแทนจำหน่าย 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สรุปเงื่อนไขการจำหน่ายได้ ดังนี้

การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราไม่ทิ้งกัน”ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วงเงินจำหน่าย วงเงินไม่เกิน50,000 ล้านบาท (ออกเพิ่มเติมได้วงเงินตาม พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19 ไม่เกิน 200,000 ล้านบาท)
รุ่นอายุ 5 ปี และ 10 ปี

อัตราดอกเบี้ย
รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได
ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ2.00ต่อปี
ปีที่ 2 – 3 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ2.25ต่อปี
ปีที่ 4 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ2.50ต่อปี
ปีที่ 5 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ3.00ต่อปี
(อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย ร้อยละ 2.40 ต่อปี)

รุ่นอายุ 10ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได
ปีที่ 1 – 3 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ2.50ต่อปี
ปีที่ 4 – 8 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ3.00ต่อปี
ปีที่ 9 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ3.50ต่อปี
ปีที่ 10 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ4.00ต่อปี
(อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย ร้อยละ 3.00 ต่อปี)

ระยะเวลาการจำหน่าย 14 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2563

การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราไม่ทิ้งกัน”ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่จำหน่าย ผู้มีสิทธิ์ซื้อ และวงเงินซื้อขั้นต่ำ-ขั้นสูง

วันที่จำหน่าย ผู้มีสิทธิ์ซื้อ

วงเงินจำหน่าย (ล้านบาท) วงเงินซื้อขั้นสูงต่อราย/รวมทุกรุ่น/ต่อธนาคาร
(ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เข้าซื้อ) ขั้นต่ำ (บาท) ขั้นสูง(บาท)

ช่วงที่ 1
วันที่ 14 – 20 พ.ค. 2563
บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
50,000
1,000
2,000,000

ช่วงที่ 2
วันที่ 21 – 27 พ.ค. 2563
บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ ในประเทศไทย
วงเงินจำหน่าย
ที่เหลือจากช่วงที่ 1
1,000
2,000,000

ช่วงที่ 3
วันที่ 28 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2563
บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร*

วงเงินจำหน่าย
ที่เหลือจากช่วงที่ 2
1,000 ไม่จำกัด

*นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ได้แก่ สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ วัด สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ และนิติบุคคลอื่นที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร

** ผู้มีสิทธิ์ซื้อสามารถทำรายการซื้อผ่าน BOND DIRECT Application ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้ตามตารางการจำหน่ายช่วงที่ 1 – 3
หมายเหตุวงเงินจำหน่ายในแต่ละช่วงไม่นับรวมกันหากชำระด้วยเช็คต้องทำรายการไม่เกินเวลาปิดเคลียริ่งเช็คของแต่ละสาขา
และดอกเบี้ยจะเริ่มนับในวันทำการถัดไป (วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ไม่รับชำระด้วยเช็ค)

การจ่ายดอกเบี้ย จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 งวด ได้แก่ วันที่ 14 พฤศจิกายนและวันที่ 14 พฤษภาคมของทุกปี

วันครบอายุไถ่ถอน 14 พฤษภาคม 2568 และ 14 พฤษภาคม 2573

ช่องทางการจำหน่าย – BOND DIRECT Application: ชำระเงินผ่าน Mobile Application และ เคาน์เตอร์ ธ.กรุงไทย
– ATM/Counter/Internet Banking/Mobile Application ของธนาคารตัวแทนจำหน่าย 4 แห่ง ได้แก่ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย ธ.ไทยพาณิชย์

ทั้งนี้ สบน. ได้แจ้งให้ธนาคารตัวแทนจำหน่ายปรับวิธีการจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาล เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถทำธุรกรรมได้อย่างปลอดภัย ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขและวิธีการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร รวมถึงการใช้งาน BOND DIRECT Application จาก สบน. ซึ่งผู้ลงทุนจะสามารถเข้าถึงพันธบัตรออมทรัพย์ได้อย่างสะดวกสบายผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยเลือกไปชำระเงินที่สาขาธนาคารหรือผ่าน Krungthai NEXT ได้

สำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. 0-2271-7999 ต่อ 5809/ 0-2265-8050 ต่อ 5307

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *