การศึกษา,  การเมือง,  สังคม

อปท.จัดหาอาหารกลางวันเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ บรรเทาความเดือดร้อนผู้ปกครองในช่วงปิดภาคเรียนจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19

9 พ.ค.63 กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ให้ปิดสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งและทุกประเภท กรณีมีเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ให้สถานศึกษาเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จากวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุนเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 กรณีเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ไปแล้วนั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ผู้ปกครองประสบปัญหาว่างงาน ขาดรายได้ ได้รับความเดือดร้อนในการครองชีพส่งผลให้ไม่สามารถจัดหาอาหารที่มีคุณค่าให้กับเด็กเล็กได้ ดังนั้น กระทรวงมหาดไทยจึงได้กำหนดแนวทางให้ อปท. จัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในช่วงปิดภาคเรียนจากนี้ โดยให้ดำเนินการสำรวจจำนวนเด็กเล็กในพื้นที่ที่มีความต้องการให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดหาอาหารกลางวันให้ในช่วงเวลาปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีเหตุพิเศษ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ปกครองในสังกัด อปท.

โดยในขณะนี้ อปท. ที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้เริ่มดำเนินการจัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดฯ โดยแจกจ่ายอาหารกลางวันของเด็กเล็กฯ ให้กับผู้ปกครอง ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค. 2563 เป็นต้นมา และในการรับอาหารได้จัดระเบียบตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

สำหรับการดำเนินการในครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์ต่อเด็กเล็กของศูนย์เด็กเล็กในสังกัด อปท. ในด้านชีวิตความเป็นอยู่และการเจริญเติบโตตามช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนส่งผลให้เด็กเล็กมีการเจริญเติบโตตามวัย

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *