สังคม,  แรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แนะนายจ้างร่วมเจรจาหาทางออกก่อนตัดสินใจเลิกจ้างช่วงโควิด19

13 พ.ค.63 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กำหนดมาตรการบรรเทาปัญหาการเลิกจ้างพร้อมเสนอแนะให้นายจ้างนำไปพิจารณาแก้ไขปัญหาร่วมกันกับลูกจ้างโดยใช้หลักแรงงานสัมพันธ์ ในการเจรจาก่อนการเปลี่ยนแปลง สภาพการจ้าง สภาพการทำงานในภาวะวิกฤติของสถานการณ์ผลกระทบจากไวรัสโควิด-19

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ในอดีตเมื่อปี 2540 ประเทศไทยได้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจตกต่ำ นำมาซึ่งการเลิกจ้าง การปิดกิจการของสถานประกอบกิจการเป็นจำนวนมาก ซึ่งกรมได้ออกมาตรการมารองรับปัญหาดังกล่าว เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาการเลิกจ้างในขณะนั้น

ปัจจุบันเมื่อเกิดผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 จึงได้นำมาเป็นแนวทางเสนอแนะให้สถานประกอบกิจการ นายจ้าง ลูกจ้างได้ปฏิบัติร่วมกัน โดยใช้หลักแรงงานสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดการเจรจาก่อนจะเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง  สภาพการทำงาน โดยมีแนวทาง 3 ด้านหลัก ๆ คือ

1) มาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร ได้แก่ นโยบายประหยัดพลังงาน การลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร รวมทั้งลดต้นทุนต่าง ๆ เท่าที่จำเป็น และ มาตรการลดค่าใช้จ่ายทางด้านแรงงาน โดยต้องเลือกมาตรการที่มีผลกระทบต่อลูกจ้างน้อยที่สุดมาใช้ก่อน อาทิ ลดหรือยกเลิกการทำงานล่วงเวลา ลดค่าใช้จ่ายในส่วนที่เป็นสวัสดิการที่เป็นประโยชน์ต่อลูกจ้างน้อยที่สุด

2) มาตรการปรับปรุงการบริหารงานบุคคลให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น มีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายหน้าที่ของลูกจ้างเพื่อวางแผนกำลังคนให้เหมาะสมกับกำลังการผลิต

3) มาตรการชะลอการเลิกจ้าง

หากมีการดำเนินการทั้งสองมาตรการข้างต้นแล้ว ยังมีผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการประกอบกิจการของนายจ้าง จนทำให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ จนอาจทำให้ต้องหยุดกิจการบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นการชั่วคราว ให้มีการจัดลำดับความสำคัญของแผนก หรือจำนวนลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดหรือปิดกิจการโดยยึดหลักความเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง สภาพการทำงานตามมาตรการข้างต้น ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง และขอให้การเจรจาตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักสุจริตใจ โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องไม่ละเมิดสิทธิของลูกจ้าง และต้องไม่น้อยกว่ามาตรฐานขั้นต่ำตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

อธิบดี กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า หากสถานประกอบกิจการใดต้องการคำแนะนำ หรือขอคำปรึกษาถึงแนวทางการดำเนินการตามมาตรการบรรเทาการเลิกจ้างเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่ทั่วประเทศ

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *