ประกันสังคม,  แรงงาน

ประกันสังคม ขอความร่วมมือนายจ้าง แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง ในหนังสือรับรองการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ในระบบ e-service บนหน้าเว็บ www.sso.go.th ด่วน!

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย โดยให้นายจ้าง รีบดำเนินการยื่นหนังสือรับรองการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยให้แก่ ลูกจ้าง ผู้ประกันตน เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยรับเงินว่างงานฯ ต่อสำนักงานประกันสังคม นั้น

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรควิด-19 ในประเทศไทยได้คลี่คลายลง รัฐบาลได้มีมาตรการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่าง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกของประชาชน และขับเคลื่อนกิจกรรมบางอย่าง ทำให้สถานประกอบการบางประเภทสามารถเปิดดำเนินการได้

จากผลสืบเนื่องดังกล่าว สำนักงานประกันสังคมขอความร่วมมือนายจ้างแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง ในเรื่องการหยุดงานของลูกจ้าง ผู้ประกันตน ในหนังสือรับรองการขอรับประโยชน์ในกรณีว่างงานเนื่องจาก มีเหตุสุดวิสัยต่อสำนักงานประกันสังคม ในกรณีดังนี้

– กรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างกลับเข้าทำงานก่อนวันที่รับรองไว้แล้ว ให้ยื่นหนังสือรับรองแจ้งวัน กลับเข้าทำงานของลูกจ้าง

– กรณียังไม่สามารถให้ลูกจ้างทำงานได้ และต้องให้ลูกจ้างหยุดงานต่อหลังจากคำสั่งรัฐ สั่งเปิดแล้ว ให้ยื่นหนังสือรับรองแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงตามที่นายจ้างมีคำสั่งให้ลูกจ้างหยุดงานจนถึงวันที่สิ้นสุดการหยุดงาน

– กรณีเปลี่ยนแปลงสาเหตุการหยุดงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยของลูกจ้างให้ยื่นหนังสือรับรองใหม่ โดยระบุสาเหตุการหยุดงาน วันที่เริ่มต้น และวันที่สิ้นสุด

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือให้นายจ้างรีบดำเนินการภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ในระบบ e-service บนเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th

สำหรับนายจ้างที่ไม่ได้ยื่นผ่านระบบ e-service สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มในแบบแจ้งการกลับเข้าทำงานของลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตน กรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th เมนู ดาวน์โหลด เลือกแบบฟอร์มที่ต้องใช้กรณีว่างงาน

โดยสามารถยื่นแบบได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา อย่างไรก็ตามขอให้นายจ้างเห็นความสำคัญ หากไม่ดำเนินการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงอาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนในกรณีอื่นๆ ได้


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *