คมนาคม,  เศรษฐกิจ

“ถาวร” รมช.คมนาคม เสนอ 3 แนวทางบริหาร ทอท. ยึดหลักกฎหมาย โปร่งใส เป็นธรรม

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมกำหนดแนวทางวิธีการในการให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริหารจัดการท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของกรมท่าอากาศยาน

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมกำหนดแนวทางวิธีการในการให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริหารจัดการท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของกรมท่าอากาศยาน ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมกรมท่าอากาศยาน โดยมี นายเจือ ราชสีห์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน และผู้บริหารกรมท่าอากาศยาน ร่วมการประชุม

นายถาวร เสนเนียม กล่าวว่า กรมท่าอากาศยาน (ทย.) ได้นำเสนอแนวทางการดำเนินงานท่าอากาศยานของ ทย. ในเบื้องต้น 3 แนวทาง ได้แก่

-แนวทางที่ 1 โอนท่าอากาศยานของ ทย. วิธีนี้ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้แปรรูปเป็นบริษัทมหาชน และยกเลิกพระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยไปแล้ว

-แนวทางที่ 2 การจ้างบริหารท่าอากาศยานของ ทย. รัฐบาลยังต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาปรับปรุง และอาจมีค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ทำให้ ทย. มีผลกำไรลดลงต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล ซึ่ง ทย. พิจารณาแล้วไม่เหมาะสม

-แนวทางที่ 3 การเช่าบริหารท่าอากาศยานของ ทย. ซึ่ง ทอท. สามารถเช่าท่าอากาศยานด้วยวิธีจัดซื้อจัดจ้างจาก ทย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยกรมธนารักษ์มอบอำนาจการเช่าที่ราชพัสดุให้ ทย.

ซึ่งแนวทางนี้ ทอท. จะมีอิสระในการบริหาร พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาท่าอากาศยานของ ทย. ด้วยเงินลงทุนของ ทอท. รวมทั้ง ทย. จะได้รับผลตอบแทนจากการเช่าเท่าเดิมที่เคยได้รับโดยนำเข้ากองทุนหมุนเวียน ทย. เพื่อใช้ในการบริหารจัดการท่าอากาศยานอื่น ๆ นอกจากนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอัตรากำลัง โดยนำอัตรากำลังของท่าอากาศยานที่ให้เช่าบริหารไปบรรจุที่ท่าอากาศยานอื่น ซึ่งเป็นแนวทางที่ ทย. เห็นว่าเหมาะสมที่สุด

ทั้งนี้ ทย. จะได้นำเสนอแนวทางดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดแนวทางวิธีการในการให้ ทอท. บริหารจัดการท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทย. ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้แต่งตั้ง เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 โดยมี ปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน รองปลัดกระทรวงฯ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ เป็นคณะกรรมการ

อาทิ กองทัพอากาศ สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงาน ก.พ. สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรมบัญชีกลาง กรมธนารักษ์ กรมป่าไม้ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ มีหน้าที่พิจารณาผลประโยชน์และผลกระทบ รวมทั้งแนวทางวิธีการที่เหมาะสมในการให้ ทอท. บริหารจัดการท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทย. ให้เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและหลักธรรมาภิบาล

ในโอกาสนี้ นายถาวร เสนเนียม ได้มอบให้ ทย. และคณะกรรมการฯ พิจารณาโดยยึดหลักกฎหมาย โปร่งใส เป็นธรรม พัฒนาท่าอากาศยานให้ทันสมัยพร้อมให้บริการประชาชน ประโยชน์ของรัฐและประชาชนจะได้รับ และพิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกอบ อาทิ พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ศึกษาผลดีผลเสียจากองค์กรที่เป็นกลาง รวมถึงบัญชาของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ให้เร่งดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *