สังคม,  สาธารณสุข,  สุขภาพ

กรมอนามัย แนะศูนย์เด็กเล็ก เตรียมแนวทางป้องกันโควิด 19 ก่อนเปิดเรียน

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะแนวทางสำหรับศูนย์เด็กเล็กตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี 

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.63 แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ให้คำแนะนำแนวทางการป้องกันโรคโควิด 19 ในศูนย์เด็กเล็กและการส่งเสริมโภชนาการเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ว่า

ในช่วงการผ่อนปรนตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด 19 ถึงแม้สถานการณ์ของโรคฯจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่ประชาชนควรต้องป้องกันตนเองโดยสวมหน้ากากทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน และเว้นระยะห่างอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานศึกษา และศูนย์เด็กเล็กที่มีเด็กเล็กต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ซึ่งการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดศูนย์เด็กเล็ก ควรมีการกำหนดจุดรับ-ส่งเข้าออกเฉพาะจุดเท่านั้น

และไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาพื้นที่ภายในของศูนย์เด็กเล็ก มีจุดคัดกรองวัดไข้ จุดล้างมือ ล้างเท้า เปลี่ยนเสื้อผ้าเด็ก รวมทั้งเตรียมการทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ และยานพาหนะรับส่งเด็ก นอกจากนี้ ควรมีกำหนดพื้นที่เว้นระยะห่าง เช่น การทำกิจกรรม การจัดพื้นที่นอน การรับประทานอาหารด้วย ในส่วนของครูและผู้ดูแลเด็ก ควรมีการทำความสะอาดร่างกายก่อนปฏิบัติงานและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่กับเด็ก หากมีอาการเจ็บป่วยให้หยุดงานและพบแพทย์ทันที

แพทย์หญิงพรรณพิมล กล่าวต่อไปว่า สำหรับศูนย์เด็กเล็กฟื้นนครระยะ 1 โซน 7  ร่มเกล้านั้น ถือได้ว่ามีการเตรียมความพร้อมและปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันโรคโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุขได้เป็นอย่างดี โดยมีการคัดกรองเด็กก่อนเข้าศูนย์ฯ และรับส่งเด็กโดยเว้นระยะห่าง ให้เด็กล้างมือด้วยน้ำสบู่ ล้างเท้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างอ่อน และเปลี่ยนเสื้อผ้า สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้กับเด็ก

ในส่วนของการจัดกิจกรรมกลางแจ้งได้มีการผลัดเปลี่ยนแต่ละห้องสลับกันเล่นและจัดกิจกรรมที่บริเวณโดม วันละ 1 ห้อง สำหรับกิจกรรมในห้องเรียน แบ่งเป็นกลุ่มๆละ 5 – 6 คน เพื่อลดจำนวนเด็ก ลดการสัมผัสใกล้ชิดกัน รวมทั้งก่อนและหลังรับประทานอาหารให้เด็กล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้ง จัดที่นั่งรับประทานอาหารแบบเว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตร รวมทั้งมีการจัดที่นอนให้เด็กโดยเว้นระยะห่างระหว่างกัน และทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องนอน ของเล่นทุกวัน

นอกจากนี้  ได้มีการทำความสะอาดสถานที่ที่เด็กสัมผัสบ่อยๆ เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ทุก 1 – 2 ชั่วโมงอีกด้วย

“ทั้งนี้ การลงพื้นที่ชุมชนร่มเกล้าในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการแนะแนวทางการเตรียมมาตรการเปิดศูนย์เด็กเล็กตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขในระยะผ่อนปรนแล้ว ยังถือโอกาสนี้เยี่ยมบ้านในชุมชนที่ครอบครัวได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19

โดยมีการสนับสนุนอาหารตามวัยสำหรับเด็กเล็ก 6 เดือน – 2 ปี และสร้างความรอบรู้ด้านการจัดการอาหารตามวัยที่มีคุณภาพและส่งเสริมพัฒนาการแก่ผู้เลี้ยงดูเด็ก ในพื้นที่นำร่อง 4 ชุมชนได้แก่ ชุมชนฟื้นนครโซน 7 โซน 9 ชุมชนหลังคาแดง  ชุมชนเอื้ออาธรณ์ นอกจากนี้ ได้จัดเตรียมอาหารกลางวันและนมกล่องแก่ เด็ก 3 – 6 ปีในชุมชน เพื่อให้เด็กได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณภาพและดื่มนมอย่างต่อเนื่อง

รวมทั้งสร้างความรอบรู้ด้านการป้องกันโรคโควิด 19 และสร้างการมีส่วนร่วมของครู – ผู้ปกครองในการดูแลเด็กและป้องกันการแพร่ระบาดโรคฯในชุมชนต่อไป”  อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *