www.plewseengern.com,  การศึกษา,  การเมือง

“ชวน หลีกภัย” เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง “ปัญหาอุปสรรคการบูรณาการด้านการบริหารงบประมาณและขั้นตอนการกระจายอำนาจ เพื่อการขับเคลื่อนประเทศ”

เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๓ เวลา ๑๑.๑๐ น. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่อง “ปัญหาอุปสรรคการบูรณาการด้านการบริหารงบประมาณและขั้นตอนการกระจายอำนาจ เพื่อการขับเคลื่อนประเทศ” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

โดยมี นายไชยา พรหมา ประธานคณะ กมธ.ศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ กล่าวรายงาน
ในการนี้ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “บทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติกับภารกิจสนับสนุนกลไกภาครัฐในการขับเคลื่อนประเทศ” โดยกล่าวถึงการปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งมีอำนาจอธิปไตยเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ
ประกอบด้วย อำนาจนิติบัญญัติ คือ อำนาจในการออกกฎหมาย อำนาจบริหาร คือ อำนาจในการบริหารประเทศ และอำนาจตุลาการ คือ อำนาจในการพิจารณาตัดสินพิพากษา โดยพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
โดยในมาตรา ๓ วรรค ๒ ได้กำหนดให้รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชน
พร้อมทั้งได้กล่าวถึงบทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ รวมถึงองค์กรอิสระ ซึ่งมีความผูกพัน และมีสื่อมวลชนที่มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบการทำหน้าที่ของฝ่ายต่าง ๆ แต่ส่วนสำคัญที่สุดคือประชาชน ที่จะต้องเลือกผู้แทนเข้ามาทำหน้าที่
นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงพัฒนาการทางสังคมและการเมืองของไทย ที่มีความไม่ชอบธรรมและการซื้อเสียงซึ่งถือเป็นการทำลายประเทศมากขึ้น จึงฝากถึงผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านให้ยึดหลักธรรมาภิบาล หลักนิติธรรม หลักความเกรงใจในการปฏิบัติหน้าที่


และหัวใจของบ้านเมืองในวันนี้ คือ การยึดถือหลักความซื่อสัตย์สุจริต และการปลูกฝังเยาวชนให้เป็นคนดี โดยส่งเสริมการสร้างคนดีควบคู่ไปกับหลักการที่ดี และยึดแนวทางพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ มาเป็นแนวปฏิบัติแล้ว ดังพระบรมราโชวาทเมื่อวันที่ ๕ ธ.ค. ๕๒ ที่ว่า “ชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทำความเข้าใจในหน้าที่ของตนให้กระจ่าง แล้วตั้งจิตตั้งใจให้เที่ยงตรง หนักแน่น ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด” และพระบรมราโชวาทเมื่อวันที่ ๕ ธ.ค. ๕๓ ที่ว่า “คนไทยทุกหมู่เหล่าควรทำความเข้าใจในหน้าที่ของตนให้กระจ่าง แล้วตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด มีความไม่ประมาทและมีความมีสติรู้ตัวอยู่เสมอ…”
จึงขอให้ทุกท่านตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง ให้ดีที่สุดและให้ความสำคัญกับการเป็นคนดีและสร้างคนดี เพราะคนดีคือหัวใจของบ้านเมืองที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป
ซึ่งการจัดสัมมนาดังกล่าวคณะ กมธ.ศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการด้านการบริหารงบประมาณในฐานะหน่วยรับงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ให้กับบุคลากรหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบริบทการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ตลอดจนเพื่อให้มีการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการด้านงบประมาณกับขั้นตอนการกระจายอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน
Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *