www.plewseengern.com,  กลาโหม,  สาธารณสุข

ทบ.เผยเตรียมส่งทหารชุดเดิม ร่วมทดสอบการฝึก JRTC ที่สหรัฐ ตามแผนการปฏิบัติที่วางไว้ใน ต.ค.63

หลังจากที่กองทัพบกส่งกำลังพลเข้าร่วมการฝึก Lightning Forge 2020 ที่สหรัฐอเมริกา เมื่อกรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งจากแผนการฝึกจะมีการทดสอบและประเมินผลในเดือนตุลาคมนี้

ดังนั้น เพื่อความต่อเนื่องของแผนงานดังกล่าว และเป็นไปตามพันธกรณีกับกองทัพมิตรประเทศ กองทัพบกได้เตรียมส่ง “กองร้อยทหารราบฝึกผสมไทย-สหรัฐอเมริกา” ไปร่วมการประเมินผลการฝึก ณ ศูนย์การเตรียมความพร้อมร่วม (Joint Readiness Training Center : JRTC) Fort Polk รัฐหลุยเซียน่า สหรัฐอเมริกา ระหว่าง 3 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563
โดยจัดกำลังจากหน่วยเดิมและเป็นกำลังพลชุดเดิมที่เคยเดินทางไปฝึกเมื่อเดือนกรกฎาคม เป็นหน่วยในสังกัดกองทัพภาคที่ 2 และหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จำนวน 189 นาย ซึ่งกองทัพบกได้สร้างมาตรการป้องกันและเรียนรู้เพื่อให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาด COVID-19 และกำลังพลมีความพร้อมทั้งด้านสมรรถภาพร่างกาย เชื่อมั่นในระบบการป้องกันการติดเชื้อที่กองทัพบกได้เตรียมการไว้ พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความเสี่ยง
รวมถึงกำลังพลที่เคยได้รับผลกระทบจากการฝึกครั้งที่ผ่านมา การร่วมประเมินผลการฝึกในครั้งนี้ จะเป็นความต่อเนื่องในการยกระดับและพัฒนาความสามารถกำลังพล โดยเฉพาะด้านยุทธวิธีการรบ วิวัฒนาการทางทหารและเทคโนโลยี รวมถึงได้เรียนรู้ภูมิภาคที่แตกต่างภายใต้ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพทั้ง 2 ประเทศ โดยในปีนี้มีกองทัพสหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย และไทยเข้าร่วมประเมินผล JRTC
การส่งกำลังพลไปร่วมประเมินผลการฝึกในครั้งนี้ กองทัพบกได้เตรียมความพร้อมด้านการฝึก และด้านธุรการควบคู่ไปกับมาตรการป้องกัน COVID-19 ทั้งก่อน ระหว่างและหลังการเดินทาง โดยเป็นไปตามมาตรฐานของ ศบค. และการหารือร่วมกับสหรัฐอเมริกา
ในส่วน ศบค.-19 ทบ. ได้อบรมให้ความรู้เรื่องโควิดศึกษา เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และอุปกรณ์ในการป้องกันโรค ทั้งนี้ได้นำประสบการณ์และบทเรียนด้านการป้องกัน COVID-19 จากการที่กองทัพบกได้ส่งกำลังพลไปปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศ มาเป็นข้อพิจารณาและปรับการป้องกันโรคให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


สำหรับกำลังพลที่จะเดินทางไป JRTC ในคราวนี้ได้รับการกักตัว 5 วัน และการทดสอบหาเชื้อล่วงหน้าก่อนเดินทางโดยอากาศยานเช่าเหมาลำ ในระหว่างอยู่ที่สหรัฐจะพักอยู่ในพื้นที่ควบคุมเฉพาะ (Training Bubble) ไม่พบปะบุคคลภายนอกที่ไม่ผ่านการตรวจเชื้อ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคตามที่กองทัพบกสหรัฐได้มีมาตรการไว้อย่างเคร่งครัด และมีกำหนดเดินทางกลับไทยใน 2 พฤศจิกายน 2563 โดยผ่านกระบวนการเข้าประเทศตามมาตรการ ศบค. กำหนด
อย่างไรก็ตาม กองทัพบกตระหนักดีว่าในสถานการณ์ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญหน้ากับภัยคุกคามโรคอุบัติใหม่ ซึ่งกองทัพได้มีการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว และยังต้องดำรงไว้ซึ่งภารกิจในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการฝึกศึกษากับกองทัพมิตรประเทศ รวมถึงการส่งกำลังทหารไทยไปปฏิบัติภารกิจในภูมิภาคต่าง ๆ ยังคงมีความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติและดำรงความต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดพัฒนาการทางทหารและเกิดประโยชน์ต่อประเทศเป็นส่วนรวม
ขอให้เชื่อมั่นว่ากองทัพบกจะดำเนินการทุกภารกิจภายใต้ข้อจำกัดของโรคอุบัติใหม่อย่างเหมาะสมที่สุด
Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *