www.plewseengern.com,  กลาโหม

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด มอบนโยบายให้แก่ส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย ยึดหลัก “กองทัพไทยปฏิบัติงานภายใต้พระบรมราโชบายขององค์จอมทัพไทย และตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม”

พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทางทหาร เป็นประธานในการแถลงแผนการดำเนินงานของส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมมอบนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้แก่ส่วนราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีประเด็นที่สำคัญ ได้แก่

– การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
กองทัพไทยปฏิบัติงานภายใต้พระบรมราโชบายขององค์จอมทัพไทย และตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยดำรงไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า ตลอดจนพิทักษ์รักษาเอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดน ความมั่นคงของรัฐ และผลประโยชน์ของชาติ
– การป้องกันประเทศ
ปฏิบัติการร่วมระหว่างเหล่าทัพอย่างเป็นปึกแผ่นและพัฒนาเสริมสร้างกองทัพให้เข้มแข็ง ทันสมัย ใช้แนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและหลักธรรมาภิบาล ให้เป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน
– การรักษาความมั่นคงของรัฐ
สนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ รวมทั้งการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศโดยยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
– การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน
พัฒนาประเทศและเป็นที่พึ่งของประชาชน โดยดูแลและสร้างโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลยากลำบากและทุรกันดารให้มีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างพอเพียง เพื่อพัฒนาให้เป็นพลเมืองที่เข้มแข็งมีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศต่อไป
– การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศ
ส่งเสริมความร่วมมือและขยายความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ นานาชาติ รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศอย่างสมดุล ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศโดยรวม


– ด้านการพัฒนากำลังพล
ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรม ยืดมั่นตามสายการบังคับบัญชาเพื่อความเป็นปึกแผ่นของกองทัพไทยและดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
โดยผู้บัญชาการทหารสูงสุด มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการดำรงไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า พัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วม ๓ เหล่าทัพ เพื่อให้เป็นกองทัพชั้นนำในภูมิภาค มีนวัตกรรมทันสมัย สามารถปฏิบัติการร่วมอย่างมีประสิทธิภาพทุกมิติ อันจะนำไปสู่ความสำเร็จเพื่อประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป
Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *