www.plewseengern.com,  เกษตร,  เศรษฐกิจ

ประชาธิปัตย์ ชู จุรินทร์-เฉลิมชัย มืออาชีพ เกษตรกรปาล์มดีใจ ราคาทะยานแตะ 5 บาท

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงความสำเร็จของนโยบายในการดูแลพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มว่า
ปัจจุบันสถานการณ์ราคาปาล์มดีขึ้นตามลำดับ ปาล์มทะลายที่น้ำมัน 18% ราคา 4.20 – 5 บาทต่อกิโลกรัม

ซึ่งจากราคาที่พุ่งสูงขึ้นนี้ เกิดจากแนวมาตรการเชิงรุกของรัฐบาล ซึ่งร่วมกันหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ที่ได้ดำเนินการจนสำเร็จ คือ การประกาศให้บี 10 เป็นน้ำมันที่ใช้เป็นการทั่วไปไม่ใช่ทางเลือก ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตนำน้ำมันปาล์มไปผลิตพลังงานไฟฟ้า
และภายในเดือนตุลาคมนี้จะมีการเตรียมติดตั้งมิเตอร์ซึ่งมาตรการป้องกันการลักลอบนำเข้า และสุดท้ายทำควบคู่กันไปคือการส่งเสริมการส่งออกคือการช่วยผู้ส่งออกกิโลกรัมละ 2 บาท


การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์ม คือนโยบายหนึ่งที่สำคัญของพรรคประชาธิปัตย์ที่มุ่งมั่นดูแลพี่น้องเกษตรกร เมื่อราคาผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น ประชาชนก็มีความเป็นอยู่ดีขึ้น เกษตรกรได้สะท้อนข้อมูลมายังพรรคฯ โดยตลอด
พร้อมกับชื่นชมการทำหน้าที่ของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคฯ ในฐานะเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรคในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้ทำงานร่วมกันจนเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นอย่างมาก
“เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” คือความเป็นมืออาชีพในการประสานทำงานร่วมกัน พรรคประชาธิปัตย์เก็บรายละเอียดทุกสภาพปัญหาของพี่น้องเกษตรกรตลอดเวลาเพื่อนำมาเป็นจุดตั้งต้นในการเกิดโครงการที่จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรต่อไป
Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *