www.plewseengern.com,  การเมือง

นายกรัฐมนตรีย้ำเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ต้องโปร่งใส สุจริต วอนทุกคนร่วมกันเรียนรู้ เลือกคนดีมาปฏิบัติหน้าที่เพื่อท้องถิ่น

6 ต.ค. 63 เวลา 13.15 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เผย ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เนื่องจากมีความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งมากที่สุดคือ โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะเป็นผู้กำหนดวันที่ที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งคาดว่าอาจจะอยู่ภายในเดือนธันวาคม สำหรับ การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นที่เหลือทั้ง เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา จะทยอยให้มีการเลือกตั้งต่อไปโดยมีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ไว้แล้ว

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีย้ำให้การเลือกตั้งนั้นเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เพื่อคัดเลือกผู้แทนที่ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ มาปฏิบัติหน้าที่เพื่อท้องถิ่น โดยเผยว่า เป็นประสบการณ์ที่ทั้งรัฐบาล คณะรัฐมนตรี และประชาชน ต้องเรียนรู้ไปด้วยกันให้สอดคล้องตามหลักประชาธิปไตยที่แท้จริง เช่นเดียวกับ การนำเสนอโครงการ/แผนงาน ของทุกกระทรวง เป็นไปตามลำดับผ่านรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง คณะกรรมการกลั่นกรองฯ สำนักงบประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนายกรัฐมนตรี เพื่อนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ตามกระบวนการเพื่อความถูกต้อง

ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อสื่อมวลชนถึงกระแสข่าวกดดันให้นายกรัฐมนตรีลาออ ว่า ตนในฐานะหัวหน้ารัฐบาล มีความตั้งใจในการบริหารประเทศ สร้างความเข้าใจแก่ประชาชน ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ กติกา เป็นหลักเพื่อให้ประเทศไทยสามารถดำรงอยู่ได้ด้วยเสถียรภาพ สามารถก้าวผ่านวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 วิกฤตทางการเมือง และวิกฤตเศรษฐกิจ เพราะประเทศไทยสำคัญเหนือกว่าสิ่งอื่น


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *