www.plewseengern.com,  สภาพอากาศ-พายุ-น้ำท่วม-ภัยแล้ง,  สิ่งแวดล้อม

ทส.​ ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (กนภ.) ครั้งที่ 2/2563

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (กนภ.) ครั้งที่ 2/2563  โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่รองประธานกรรมการคนที่ 1

ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ทำหน้าที่รองประธานกรรมการคนที่ 2 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่กรรมการ​ และเลขานุการ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายเกียรติชาติ ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ทำหน้าที่กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ตลอดจนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม​  โดยที่ประชุมได้มีมติการประชุมที่สำคัญ จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่

1. เห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558 – 2593 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) โดยมีแนวทาง 3 ด้าน ได้แก่ (1) การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (2) การลดก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ และ (3) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

2. เห็นชอบ (ร่าง) รายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ 3 (Draft Third Biennial Update Report) และให้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้สำนักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ต่อไป โดยผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงาน ปี พ.ศ. 2561 จำนวนทั้งสิ้น 57.84 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 15.76 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของ NAMAs


3. เห็นชอบเอกสารถ้อยแถลงเพื่อการดำเนินงาน (Statement of Undertaking : SoU) ภายใต้ข้อริเริ่ม Nitric Acid Climate Action Group (NACAG) Initiative และให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป ทั้งนี้ เห็นชอบให้ รมว.ทส. หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้แทนประเทศไทย ลงนามในเอกสารถ้อยแถลงเพื่อการดำเนินงาน (Statement of Undertaking: SoU) ดังกล่าว

4.  เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจการจัดการประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference) เพื่อเตรียมการจัดการประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference) โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ริเริ่มให้มีการจัดประชุมขึ้นในปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจ ความตระหนักรู้ถึงเหตุผลและความสำคัญของกรอบอนุสัญญา UNFCCC และความตกลงปารีส

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *