www.plewseengern.com,  กลาโหม,  ประมง,  เกษตร

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ร่วมขับเคลื่อนกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ หมุนเวียนอย่างยั่งยืน

พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เดินทางไปปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยในช่วงเช้า ได้เป็นประธานการประชุมผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม วิรรธน์ ปฐมภาคย์ บก.พล.ร.ด๕ ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัด ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส และคณะกรรมการโครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันของ ๓ จังหวัดขายแดนภาคใต้

เพื่อรับทราบแผนงานแนวทางการดำเนินการตามโครงการของคณะกรรมการฯ แต่ละจังหวัดที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามเป้าหมายและกรอบวงเงินงบประมาณปี ๒๕๖๔ ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประชาชนในพื้นที่จะได้รับประโยชน์สูงสุด

ช่วงบ่ายได้เดินทางไปเยี่ยมชมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปูทะเลให้เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิชนิดใหม่ ร่วมกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูบำชายเลน เพื่อสร้างจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่เมืองปูทะเลโลก ที่ ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ ๓ หน่วยงาน (ศอ.บต. ม.สงขลานคริทร์, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) ได้บูรณาการ ร่วมกันในการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาการเพาะเลี้ยงปูทะเลอย่างครบวงจรในพื้นที่ชายฝั่งทะเลของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าชายเลนอย่างเหมาะสม เพื่อให้เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจชนิดใหม่ที่จะสร้างรายได้ให้แก่เกษตรชาวประมงและผู้ประกอบการในอนาคต อันสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี (๘ ตค.๖๓)


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *