www.plewseengern.com,  สาธารณสุข

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เตรียมพร้อมรองรับการเดินทางจากต่างประเทศ (Safety to Safety Travel)

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. กองสาธารณสุขฉุกเฉิน จัดประชุมทางไกล (Video Conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 1/2564 เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการเดินทางจากต่างประเทศ (Safety to Safety Travel)  ณ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ชั้น 7 อาคาร 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และ รพ.ทั่วประเทศ โดยมี นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *