www.plewseengern.com,  พระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2563 ณ วัดทัพทันวัฒนาราม ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 11 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดทัพทันวัฒนาราม ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2563 โดยมี เหรัญญิกสภากาชาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี อธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 แม่ทัพภาคที่ 3 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 และคณะกรรมการสภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จ

ต่อมา เสด็จเข้าอุโบสถ ทรงประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ เหรัญญิกสภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึก หลังจากนั้น เลขาธิการสภากาชาดไทย กราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเบิกผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นผู้แทนผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐิน เข้ารับพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคเงิน และพระราชทานพระราชวโรกาสให้เจ้าอาวาสวัดทัพทันวัฒนาราม ถวายของที่ระลึก และเสด็จพระราชดำเนินกลับ

วัดทัพทันวัฒนาราม ตั้งอยู่เลขที่ 273 หมู่ที่ 1 ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ 39 ไร่ 56 ตารางวา สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2440 จากศรัทธาของประชาชน ชาวบ้านเรียกสั้น ๆ ว่า “วัดทัพทัน” กล่าวกันว่า เมื่อครั้งสมัยกรุงธนบุรี ไทยได้ถูกข้าศึกรุกราน กองทัพไทยทำการขับไล่ข้าศึกถอยร่นจากเมืองกำแพงเพชรมาทางเมืองอุทัยธานี ซึ่งฝ่ายไทยได้ยกทัพติดตามข้าศึกมาทัน ณ ที่แห่งนี้ และทำการโจมตีจนข้าศึกแตกพ่ายไป ชาวบ้านจึงได้เรียกท้องที่นี้ว่า “ทัพทัน” ปัจจุบันเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาปฏิบัติธรรม ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ กุฏิสงฆ์ วิหาร หอระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน โดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2541 (อุโบสถหลังใหม่) ปัจจุบันมีพระครูอุโฆษธรรมวิสุทธิ์ (อ่านว่า พระ – ครู – อุ – โคด – ทำ – วิ – สุด) เป็นเจ้าอาวาส มีพระภิกษุจำพรรษา จำนวน 8 รูป และสามเณร จำนวน 1 รูป

ทั้งนี้ ยอดเงินที่ประชาชนบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,143, 588.00 บาท ซึ่งจะนำไปใช้ในการบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถ และภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถเรื่อง อสุภกรรมฐาน (อ่านว่า อะ – สุ – พะ – กำ – มะ – ถาน)


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *