การคลัง,  การเงิน,  ดิจิทัล

สรรพากรสนับสนุนธุรกิจ e – Commerce ก้าวสู่โลกออนไลน์อย่างง่ายในยุคดิจิทัล

ในยุคดิจิทัลที่มีการซื้อขายสินค้าผ่านออนไลน์เพิ่มขึ้น รวมทั้งผู้ที่ขายสินค้าที่มีหน้าร้านทั่วไปต่างเพิ่มช่องทางการค้าผ่านออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าได้สะดวกยิ่งขึ้น กรมสรรพากรขอแนะนำผู้ประกอบการ e – Commerce ศึกษาข้อมูลความรู้ด้านภาษี เพื่อให้การทำธุรกิจออนไลน์ให้เป็นเรื่องง่าย

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “กรมสรรพากรได้รวบรวมองค์ความรู้ภาษี สำหรับผู้ประกอบการ e – Commerce ไว้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ศึกษาข้อมูล ทำความเข้าใจในการปฏิบัติทางภาษีได้อย่างถูกต้อง สามารถดำเนินธุรกิจผ่านออนไลน์ได้อย่างสบายใจ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเติบโตอย่างยั่งยืน

โดยผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา ต้องนำเงินได้จาก e – Commerce ไปรวมคำนวณกับเงินได้จากประเภทอื่นๆ (ถ้ามี) ซึ่งมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.94 ภายในเดือนกันยายนของทุกปี และยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90 ภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป สำหรับผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือนิติบุคคลต่างประเทศที่เข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทย

ต้องเสียภาษีจากกำไรสุทธิซึ่งต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ภ.ง.ด.51 ภายใน 2 เดือน นับจากวันสุดท้ายของทุก 6 เดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชี และยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.50 ภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่ขายสินค้าหรือให้บริการ เมื่อมีรายรับเกิน 1,800,000 บาทต่อปี จะต้องจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย”

โฆษกกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า “ผู้ประกอบธุรกิจ e – Commerce หรือผู้ที่กำลังเริ่มต้นทำธุรกิจ สามารถใช้ช่องทางการยื่นแบบและชำระภาษีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Filing ได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th และขอแนะนำให้ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจ e – Commerce มีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องยั่งยืนต่อไป”

สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161 หรือที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *