www.plewseengern.com,  แรงงาน

แรงงาน เฮ ปี 64 จัดงบฝึกทักษะอีกกว่า 1,740 ล้านบาท

รมช.แรงงาน ย้ำ งปม. 64 เริ่มแล้ว ขอเชิญชวนแรงงาน สมัครเข้ารับการพัฒนาทักษะ หรือสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติทุกสาขาอาชีพ เพื่อยกระดับมาตรฐานฝีมือรับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐาน ปัจจุบันประกาศแล้ว 83 สาขาอาชีพ สุดสุด 815 บาทต่อวัน

ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ในปี 64 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน ได้รับการจัดสรรจำนวน  1,742,087,000 ล้านบาท มีเป้าเหมายดำเนินการพัฒนาทักษะให้แก่กำลังแรงงานของประเทศจำนวนทั้งสิ้น 4,129,910 คน แบ่งเป็นการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาทักษะลูกจ้างของตนเอง จำนวน 4,000,000 คน และดำเนินการเอง จำนวน 129,910 คน

โดยจัดทำโครงการพัฒนากำลังคนสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งด้านความมั่นคงด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และด้านการสร้างความเสมอภาคทางสังคม ตามแนวคิด “สร้าง ยก ให้ รวมไทยสร้างชาติ” ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

รมช.แรงงาน กล่าวต่อไปว่า กพร. มีหน่วยงานกระจายอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อทำหน้าที่ในการพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่แรงงานทุกกลุ่ม ทั้งแรงงานในระบบและนอกระบบ ซึ่งรวมถึงแรงงานที่อยู่ในภาคการเกษตรด้วย การฝึกอบรมนั้นมีหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว มีสาขาอาชีพให้เลือกตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่

ซึ่งเจ้าหน้าที่จะให้คำแนะนำอาชีพที่ตลาดแรงงานมีความต้องการ หรือต่อยอดสร้างรายได้  และเมื่อฝึกอบรมแล้วจะประสานกับกรมการจัดหางานในการหาตำแหน่งงานว่างให้แก่แรงงานที่ต้องการกลับเข้าสู่ระบบการจ้างงานแบบมีนายจ้าง แต่หากต้องการประกอบอาชีพอิสระแล้วไม่มีเงินทุน กพร. มีความร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์หลายแห่งให้บริการสินเชื่อ โดยมี บสย.ค้ำประกันการกู้ยืมดังกล่าว ซึ่งจะช่วยให้แรงงานที่ผ่านการอบรม สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น จนสามารถประกอบอาชีพ มีรายได้ดูแลตนเองและครอบครัวต่อไป

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การฝึกอบรมนั้นมีตั้งแต่การฝึกทักษะให้กับแรงงานใหม่ที่ไม่มีความรู้พื้นฐานมาก่อน ในหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน มีระยะเวลาการฝึก 2-4 เดือน และฝากฝึกในสถานประกอบกิจการอีก 1-2 เดือน เพื่อฝึกภาคปฏิบัติเสริมสร้างประสบการณ์ในการทำงานจริง สำหรับแรงงานที่มีพื้นฐานความรู้ในสาขาที่เข้าฝึกอบรมบ้างแล้ว สามารถสมัครเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรยกระดับฝีมือ ระยะเวลาการฝึกมีตั้งแต่ 18 ชั่วโมง ถึง 60 ชั่วโมง


หรือกรณีที่เป็นผู้ว่างงาน แรงงานทั่วไป ที่ต้องการนำความรู้ไปประกอบอาชีพเสริม หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือต้องการเปลี่ยนอาชีพ กพร. มีหลักสูตรการฝึกระยะสั้นๆ เพียง 3 วัน (18 ชั่วโมง) ส่วนใหญ่เป็นสาขาอาชีพที่สามารถรับเหมางาน หรือเป็นอาชีพอิสระ เช่น การประกอบอาหาร การทำขนม ช่างก่อสร้าง ช่างปูกระเบื้อง ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องปรับอากาศ ช่างเชื่อม เป็นต้น

ปัจจุบันแต่ละจังหวัดได้ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอบรมแล้ว และจะเริ่มอบรมในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป อีกทั้งรอเงินงบประมาณที่กำลังจะโอนจัดสรรให้ด้วย โครงการที่จัดฝึกอบรมมีหลายโครงการที่สอดรับกับพื้นที่แต่ละจังหวัดด้วย อาทิ ทางภาคใต้จะมีโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

จัดโครงการฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ การพัฒนาทักษะแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ นอกจากนี้ ยังมีการฝึกเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ รวมถึงสร้างความเสมอภาคแก่แรงงานทุกกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย

ผู้สนใจเข้ารับการพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อยกระดับมาตรฐานฝีมือให้ได้รับอัตราค่าจ้างอย่างเหมาะสม มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง สมัครฝึกอบรมได้ที่สถาบันหรือสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วไประเทศ หรือดูรายละเอียดที่ www.dsd.go.th เมนู สมัครฝึกอบรม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือกองสื่อสารองค์กร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 0-2245-4035

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *