www.plewseengern.com,  สังคม,  สิ่งแวดล้อม

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสา “VALAYA ปณิธานความดี ทำความดีเริ่มได้ที่ใจเรา”

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกิจกรรมจิตอาสา “VALAYA ปณิธานความดี ทำความดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสา VALAYA ปณิธานความดี ทำความดีเริ่มได้ที่ใจเรา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนางนราพร จันทร์โอชา ภริยานายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและคู่สมรส ข้าราชการ ผู้บริหารและอาจารย์ นักศึกษา นักเรียน และสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
นายกรัฐมนตรีถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ พร้อมกล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ความว่า
ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ข้าราชการ คณาจารย์ นักเรียนและนักศึกษาที่พร้อมใจกันมาร่วมชุมนุม ณ บริเวณพื้นที่การจัดกิจกรรมจิตอาสาในวันนี้ เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระราชวิริยอุสาหะ ด้วยทรงมุ่งหวังให้ทวยราษฎร์มีความผาสุกร่มเย็นและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งทรงพระกรุณาพระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อให้ราษฎรมีภูมิคุ้มกันและสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยใช้ภูมิปัญญาและทรัพย์ในผืนแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด โครงการหลากหลายอันเกิดจากพระราชดำริและพระปรีชาสามารถ ล้วนได้รับการยกย่องทั้งภายในประเทศและจากนานาประเทศ ว่าเป็นผลงานอันทรงคุณค่าและอำนวยประโยชน์อย่างยิ่งแก่พสกนิกร
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น รัฐบาลจึงได้น้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” มาจัดกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีได้เริ่มที่ใจเรา” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีจิตสาธารณะ เกิดความสำนึกในการทำประโยชน์แก่สังคม เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานตามพระปฐมบรมราชโองการของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
ในวาระนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย และพลานุภาพแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ โปรดอภิบาลรักษาให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้า และเหล่าพสกนิกร ตราบกาลนิรันดร์เทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีได้ร่วมกิจกรรมปลูกพืชน้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารชุมชน ปล่อยปลานิลและปลาตะเพียน โยนลูกบอลจุลินทรีย์ (EM Ball) หว่านเมล็ดข้าวพันธุ์ กข 43 ปทุมธานี ปลูกผักสวนครัว ชมกิจกรรมปลารับแขก และชมนิทรรศการ Active Learning ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์


จากนั้น นายกรัฐมนตรีและภริยา เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชนวิถีประชารัฐ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ร่วมกิจกรรมทำน้ำยาล้างจาน อีกทั้งปลูกต้นราชพฤกษ์ ณ บริเวณพื้นที่ปฏิบัติการอนุรักษ์พันธุกรรม พร้อมแจกพันธุ์พืชผักให้กับประชาชนที่พักอาศัยรอบมหาวิทยาลัย ก่อนเดินทางกลับ
โดยในช่วงต้น นายกรัฐมนตรีและภริยา ชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชประวัติสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ และประวัติมหาวิทยาลัย ณ ห้องนิทัศน์ราชภัฏ
Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *