www.plewseengern.com,  วัฒนธรรม

ส.ส.พปชร.เพชรบุรี “สุชาติ อุสาหะ” ในฐานะ กมธ. การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาฯ ร่วมหารือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ เสนอร่างกฎหมายเกี่ยวการส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาจำนวน ๔ ฉบับ พร้อมเห็นชอบเยียวยาให้แก่พระสงฆ์ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19

นายสุชาติ อุสาหะ ส.ส.จังหวัดเพชรบุรี เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยกรรมาธิการ และคณะที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการร่วมกับนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล

โดยคณะกรรมาธิการได้เสนอร่างกฎหมายเกี่ยวการส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาจำนวน ๔ ฉบับ และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ซึ่งรัฐมนตรีได้ตอบรับร่างกฎหมาย และข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ คือร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมพุทธศาสนิกชนในการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา พ.ศ. …. / ร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรส่งเสริม กิจการพระพุทธศาสนา พ.ศ. …. / ร่างพระราชบัญญัติธนาคารพุทธแห่งประเทศไทย พ.ศ. …. /ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเดินทางไปพุทธสังเวชนียสถาน พ.ศ. …. / การจ่ายเงินให้ความช่วยเหลือเยียวยาให้แก่พระสงฆ์และสามเณรที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 รูปละ ๖๐ บาทต่อวัน เป็นระยะเวลา ๓ เดือน

ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการเสนอให้คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนดฯกู้เงินเพื่อเยียวยา COVID-19 พิจารณา

นอกจากนี้ ยังเห็นชอบการรณรงค์ส่งเสริมให้วัดมีความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีทรัพย์สินของวัด และผลกระทบทาง กฎหมายหากไม่ดำเนินการ / การแก้ไขปัญหากรณีวัดถูกเรียกเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ /การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดนครศรีธรรมราช และการขอใช้พื้นที่ของกรมป่าไม้เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการพระพุทธศาสนา


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *