www.plewseengern.com,  ดิจิทัล

นายกรัฐมนตรี ประชุม คกก. ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ย้ำทุกฝ่ายสร้างการรับรู้แก่ประชาชนถึงการขับเคลื่อนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ที่ประชาชนได้รับประโยชน์และเข้าถึงได้

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คกก. ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ย้ำทุกฝ่ายสร้างการรับรู้แก่ประชาชนถึงการขับเคลื่อนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ที่ประชาชนได้รับประโยชน์และเข้าถึงได้

19 ต.ค.63 เวลา 09.30 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติครั้งที่ 4/ 2563

โดยที่ประชุมได้มีการหารือและพิจารณาในประเด็นที่สำคัญ อาทิ ร่างพระราชบัญญัติกิจการอวกาศพ.ศ. …. แนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ (Thailand AI Ethics Guideline) รวมทั้งรับทราบการดำเนินงานที่สำคัญภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมด้วย

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการทำงานในช่วงที่ผ่านมาว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นของประเทศและการวางแผนแพลตฟอร์มต่างๆ ทั้งเรื่องของการจัดทำ Data Center ระบบคลาวด์กลาง ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการบริหารข้อมูลภาครัฐนำไปสู่การปฏิบัติและเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติที่กำหนดไว้ สอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น

โดยจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกับแผนงานโครงการที่กำหนดไว้  พร้อมเน้นทุกส่วนราชการผลักดันให้เกิดการบูรณาการการทำงานอย่างแท้จริงและใช้ประโยชน์ในการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ Data Center ให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน และให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาประเทศทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง

ขณะเดียวกันต้องพัฒนาทรัพยากรคนในประเทศควบคู่ไปด้วยเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งที่รัฐบาลได้ดำเนินการไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้าขายออนไลน์ การติดต่อราชการ และการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรียังย้ำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสร้างการรับรู้ถึงการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลที่รัฐบาลดำเนินการให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง เพื่อสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลดังกล่าว รวมทั้งปูพื้นฐานและขยายองค์ความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ยกระดับศักยภาพทางด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมพัฒนาการค้าออนไลน์สาหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน SMEs ผู้ประกอบการ OTOP เกษตรกร ผู้ผลิตสินค้า และประชาชนผ่านศูนย์ดิจิทัลชุมชนที่มีอยู่ รวมทั้งกำชับให้จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างชัดเจนเหมาะสม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความโปร่งใส

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติกิจการอวกาศ พ.ศ. …. เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป โดยร่างพระราชบัญญัติกิจการอวกาศ พ.ศ. … เพื่อให้การพัฒนากิจการอวกาศให้เกิดประโยชน์แก่เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน ให้มีกลไกเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากิจการอวกาศ และก่อให้เกิดเศรษฐกิจอวกาศ

รวมทั้ง การมีองค์กรกลางในการกำหนดนโยบายและแผนกิจการอวกาศของประเทศให้เกิดความเป็นเอกภาพ รวมทั้ง ได้เห็นชอบแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ (Thailand AI Ethics Guideline) โดยสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้วิจัย ผู้ออกแบบ ผู้พัฒนา และผู้ให้บริการปัญญาประดิษฐ์ ใช้เป็นแนวทางสำหรับการดำเนินงานของตนเอง


และให้ผู้รับบริการได้ทราบถึงสิทธิและตระหนักรู้ถึงความเสี่ยงของการใช้บริการปัญญาประดิษฐ์ หน่วยงานรัฐและหน่วยงานกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์ ทั้งระดับประเทศและระดับองค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุน รวมถึงกำกับดูแลเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

เพื่อทำให้ปัญญาประดิษฐ์มีความน่าเชื่อถือ มั่นคงปลอดภัย ได้รับการพัฒนาและใช้งาน ก่อให้เกิดประโยชน์กับมนุษย์ สังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยความโปร่งใส ครอบคลุมและเป็นธรรม สอดคล้องกับกฎหมาย จริยธรรมและสิทธิมนุษยชน และเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

อนึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ดำเนินการโครงการต่างๆ เช่น โครงการทดสอบเทคโนโลยีดิจิทัล และ 5G สำหรับให้บริการรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันโดยใช้รถโมบายสโตรคยูนิตร่วมกับระบบปรึกษาทางไกล โครงการ 2,500 กล้องจุลทรรศน์ จาก 2,500 โทรศัพท์มือถือเก่า เพื่อ 2,500 โรงเรียนชายขอบ โครงการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาการเกษตรอัจฉริยะสำหรับพัฒนายาและวัคซีนเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นส่วนสนับสนุนสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศต่อไป

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *