กลาโหม,  สังคม

วุฒิสภาพบประชาชน ลงพื้นที่จังหวัดยะลา พร้อม ผลักดันโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมซาลัค ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา วุฒิสภาจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ณ จังหวัดยะลา โดยมี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา / รองกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ในการจัดเวทีเสวนาเพื่อพูดคุยรับฟังข้อคิดเห็นและติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้แทนภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อ “การพัฒนาโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมี พลตรี ธิรา แดหวา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, นาวาเอก จักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา, นายปรีชา ชนะกิจกำจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ร่วมพูดคุยรับฟังข้อคิดเห็นและติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตลอดจนเปิดโอกาสในการสร้างความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และอำนาจของวุฒิสภา ต่อส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

ทั้งนี้ จากการร่วมพูดคุยเสวนาทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันเสนอแนะแนวทางการยกระดับ แก้ไขปัญหา และการพัฒนาพื้นที่สามเหลี่ยมเศรษฐกิจในทุกมิติ ทั้งมิติความมั่นคงในการรักษาความปลอดภัยและส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ของคนในพื้นที่

มิติความมั่งคั่งในการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจที่ทั้ง 3 จังหวัดกำลังเร่งดำเนินการทั้งในส่วนของพื้นที่อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ที่จะผลักดันให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่สำคัญในพื้นที่

อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส ที่จะยกระดับให้เป็นต้นแบบของศูนย์กลางการค้าชายแดน

และอำเภอเบตง จังหวัดยะลาที่จะเป็นต้นแบบของภาคการท่องเที่ยวที่สำคัญในพื้นที่ และมิติความยั่งยืนที่ประชาชนในพื้นที่มีความอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมเกิดการพัฒนา และอาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา / รองกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ กล่าวว่า โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ใช้เป็นเวทีที่ได้เข้ามาร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนประเทศ รับฟัง ข้อเสนอแนะ ความต้องการของประชาชนในการร่วมกันพัฒนาประเทศชาติเพื่อให้ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสามัคคีปรองดอง และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกด้าน


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *