www.plewseengern.com,  ประชาสัมพันธ์,  สังคม

ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อฯ คนใหม่ เตรียมเปิดฉากระดมความคิดเห็นภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ สร้างสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นเจตนารมณ์หลักของกองทุนฯ ซึ่งกองทุนสื่อได้ให้ความสำคัญเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลัก และมีแผนงานโครงการทั้งผ่านการจัดสรรทุน และแผนงานของสำนักงาน ที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่ใครๆก็เป็นสื่อได้ การพัฒนาผู้ผลิตสื่อที่มีความเป็นมืออาชีพก็ยิ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง’  นายธนกร ศรีสุขใส  ผู้จัดการกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” กล่าวพร้อมเผยว่าเตรียมจะเปิดฉาก  โครงการจัดเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ภูมิภาค

ไฮไลท์ครั้งนี้ “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ได้เปิดเวทีให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจได้ร่วมทำกิจกรรม  “TMF POWER FUSION”  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน 5 ภูมิภาค ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะการส่งเสริม รู้เท่าทัน และผลิตสื่อ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม

 นอกจากนี้ ยังมีเสวนาวิชาการ การสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ด้านพลังการมีส่วนร่วม ในหัวข้อ TMF Power Fusion กองทุนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์สังคม โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา ดังนี้ รศ.ดร. พนา ทองมีอาคม นางสาวลัดดา ตั้งสุภาชัย ผศ.ดร. วรัชญ์ ครุจิต    และการอบรมเชิงปฏิบัติการ และ ประชุมระดมสมอง

ด้านรายละเอียดกิจกรรมครั้งนี้  นายธนกร เผยว่า สังคมไทยกำลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงของสื่อ ที่เกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยีทางการสื่อสาร ทำให้เกิดทั้งสิ่งที่เป็นประโยชน์เกิดความก้าวหน้าทั้งเศรษฐกิจและสังคม แต่ขณะเดียวกันเราก็กำลังเผชิญกับปัญหาในการใช้งานสื่อในมิติต่างๆ สังคมจึงจำเป็นต้องใช้องค์ความรู้และทักษะในการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิตอล จึงได้จัด โครงการจัดเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ภูมิภาค”

วัตถุประสงค์หลักและกลุ่มเป้าหมายที่อยากให้เข้าร่วม เพื่อขยายเครือข่ายการทำงานด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และด้านการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล รวมถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนใน ภูมิภาค,  เพื่อเผยแพร่ความรู้และแนวคิดด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และด้านการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล  ไปยังภาคีเครือข่าย หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ องค์กรวิชาชีพ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและประชาชนทั่วไประดับภูมิภาคเพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจตามยุทธศาสตร์

และดำเนินงานด้านการสนับสนุนทุนของกองทุนพัฒนาสื่อและปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้กับภาคเครือข่ายหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ องค์กรวิชาชีพ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไปได้รับรู้ เข้าใจถึงภารกิจและการสนับสนุนทุนของกองทุนฯ เพื่อสร้างโอกาสในการทำงานร่วมกับกองทุนฯ โดยวาง กลุ่มเป้าหมาย  ที่เข้าร่วม ประกอบด้วยภาคเครือข่ายหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ องค์กรวิชาชีพ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไปได้รับรู้กลยุทธ์กการดึงภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วม? โครงการฯ ได้กำหนดกรอบเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  เปิดพื้นที่สร้างการมีส่วนร่วม รับฟังความคิดเห็น รวบรวมแนวคิดเพื่อกลั่นกรองเป็นข้อเสนอแนะต่ออนุกรรมการในการร่วมกันสร้างกระบวนการทำงาน และผลักดันให้เกิดการพัฒนาสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมพัฒนาสื่อและปลอดภัยของภาคีเครือข่าย  ภายใต้แนวคิด    ซึ่ง “ถ้าคุณคือนักสื่อสาร นี่คือโอกาสในการร่วมผนึกกำลังสร้างสรรค์สื่อที่ดี เพื่อสังคมไทย”

“กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” เปิดเวทีให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจได้ร่วมทำกิจกรรม   “TMF POWER FUSION”  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน 5 ภูมิภาค  ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะการส่งเสริม รู้เท่าทัน และผลิตสื่อ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม  

ภายในงานมีกิจกรรม นำโดย ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  เสวนาวิชาการ การสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ด้านพลังการมีส่วนร่วม ในหัวข้อ TMF Power Fusion กองทุนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์สังคม โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา ดังนี้ รศ.ดร. พนา ทองมีอาคม นางสาวลัดดา ตั้งสุภาชัย ผศ.ดร. วรัชญ์ ครุจิต และการอบรมเชิงปฏิบัติการ และ ประชุมระดมสมอง แบ่งเป็นห้องๆ ดังนี้   ห้องที่หนึ่ง : เฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ และการรู้เท่าทันสื่อ ห้องที่สอง : การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ การเรียนรู้ (Media Lab) ห้องที่สาม : อบรมเชิงปฏิบัติการ การรู้เท่าทันสื่อ เพื่อการพัฒนาสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ สำหรับทุกกลุ่มประชากร

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ กิจกรรมดีๆ กัน โดยกำหนดเปิดเวที กิจกรรม  “TMF POWER FUSION” ในแต่ละภูมิภาค ดังนี้ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมเดอะทวิน โลตัส จ.นครศรีธรรมราช 

ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี ครั้งที่ 5 วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ฟรี !!! คลิกเลยhttps://tmfpowerfusion.com/  

ท้ายสุด ผจก.กองทุนสื่อ ย้ำความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อเพื่อรับมือกับสภาพความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆทางสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  ‘การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นเจตนารมณ์หลักของกองทุนฯ ซึ่งกองทุนสื่อได้ให้ความสำคัญเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลัก และมีแผนงานโครงการทั้งผ่านการจัดสรรทุน และแผนงานของสำนักงาน ที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่ใครๆก็เป็นสื่อได้ การพัฒนาผู้ผลิตสื่อที่มีความเป็นมืออาชีพก็ยิ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง’

ความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อ ที่มีความเป็นมืออาชีพเพื่อรับมือกับสภาพความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆทางสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง นี่เป็นเจตนารมณ์หลักของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งกองทุนสื่อได้ให้ความสำคัญเป็น ในยุทธศาสตร์หลัก และมีแผนงานโครงการ ทั้งผ่านการจัดสรรทุน และแผนงานของสำนักงาน ที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมทั้งสี่ภาคนี้ เราต้องการระดมความคิดเห็นจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้เสีย ก็ถือเป็นการเปิดให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และผลประโยชน์ก็ตกกับประชาชนอย่างแท้จริง’ เพื่อจะใช้เป็นข้อมูล ในการที่พิจารณากำหนดเกณฑ์การจัดสรรทุนปี 64 ซึ่งเวทีทั้ง ภาคที่จะเปิดเวทีรับข้อเสนอ ขอให้ทุกภาคส่วนแสดงความเห็นมาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้มีส่วนรับผิดชอบได้มีข้อมูลรอบด้านซึ่งส่งผลถึงนวัตกรที่จะผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้ทั้งคุณค่าและมูลค่าเพิ่มมากขึ้น’

 

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *