www.plewseengern.com,  สภาพอากาศ-พายุ-น้ำท่วม-ภัยแล้ง,  เกษตร

“บิ๊กป้อม” กำชับหน่วยงานเร่งช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วม พร้อมเตรียมแผนการจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2563/64

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กำชับหน่วยงานเร่งช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วม พร้อมเตรียมแผนการจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2563/64

วันที่ 22 ต.ค.63 เวลา 10.30 น.  ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 3/2563 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรบาดาล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยมี นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สนทช.) เข้าร่วมด้วย

โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าขณะนี้ประเทศไทยยังได้รับอิทธิพลจากพายุและร่องความกดอากาศต่ำส่งผลให้หลายพื้นที่ยังประสบปัญหาน้ำท่วมในปัจจุบัน จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน และบริหารจัดการน้ำเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุด

พร้อมทั้งยังได้สั่งการให้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ พร้อมมาตรการรับมือน้ำหลากในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งจะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคมอย่างใกล้ชิดด้วย พร้อมกันนี้ได้เน้นย้ำทุกหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบกลางเพื่อไปดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วตามห้วงเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ และทันต่อสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น

พร้อมทั้งให้มีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการวางแผนการจัดสรรน้ำในฤดูแล้ง ปี 2563/64 และมาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำให้ทุกภาคส่วนและประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องของการกำหนดปริมาณน้ำในการจัดสรรน้ำในฤดูแล้งให้ชัดเจนและควบคุมน้ำให้เป็นไปตามที่ต้องการ โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันกำหนดมาตรการป้องกันการปลูกข้าวรอบ 2 ไม่ให้เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อให้การจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2563/64 (1 พ.ย. 63 – 30 เม.ย. 64) ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนตามลำดับความสำคัญของกิจกรรมการใช้น้ำ ได้แก่

1.เพื่ออุปโภค-บริโภค 2.รักษาระบบนิเวศ 3.เพื่อการเกษตรกรรม และ 4.เพื่อการอุตสาหกรรม โดยจากการประเมินปริมาณน้ำต้นทุน (ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563)

พบว่า จะมีปริมาณน้ำใช้การทั้งประเทศ จำนวน 41,879 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)  สามารถนำมาจัดสรรน้ำในฤดูแล้ง ปี 2563/64 ทั้งประเทศ รวม 22,847 ล้านลบ.ม. ที่เหลือเป็นปริมาณน้ำสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงต้นฤดูฝนระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม 2564 จำนวน 19,032 ล้าน ลบ.ม.พร้อมมีมติเห็นชอบ 9 มาตรการหลักรับรองสถานการณ์ขาดแคลนน้ำก่อนเข้าสู่ฤดูแล้ง โดยเน้นจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างน้ำต้นทุน และความต้องการใช้น้ำ พร้อมทั้งให้มีการติดตามประเมินผลและสร้างการรับรู้ให้ทุกภาคส่วนต่อเนื่อง โดยมีหน่วยงานเจ้าภาพหลักรับผิดชอบชัดเจน ได้แก่

1.เร่งเก็บกักน้ำไว้ในแหล่งน้ำต่าง ๆ ก่อนสิ้นสุดฤดูฝน 2.จัดหาแหล่งสำรองน้ำดิบในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ พร้อมวางแผนวางท่อน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาข้างเคียง และแผนรับน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำโดยตรง 3.ปฏิบัติการเติมน้ำให้กับแหล่งน้ำในพื้นที่เกษตรและพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ

4. กำหนดปริมาณน้ำจัดสรรในฤดูแล้งที่ชัดเจน มีการติดตามกำกับให้เป็นไปตามแผน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคบริโภค พร้อมจัดทำทะเบียนผู้ใช้น้ำ 5.เฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลัก สายรอง 6.วางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งที่ชัดเจน รวมถึงมาตรการควบคุมการสูบน้ำ การแย่งน้ำ กรณีไม่อาจสนับสนุนน้ำเพื่อการเกษตรได้ให้มีการกำหนดมาตรการเยียวยาผลกระทบที่รวดเร็วและชัดเจน

7.ส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมใช้ระบบ 3R เพื่อให้เกิดการใช้น้ำอย่างคุ้มค่า 8.ติดตามประเมินผลการใช้น้ำให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และ 9.สร้างการรับรู้สถานการณ์น้ำและแผนการจัดสรรน้ำอย่างต่อเนื่อง ให้ทุกภาคส่วนเกิดความร่วมมือในการใช้น้ำอย่างประหยัด

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *