สิ่งแวดล้อม

ด่วน!! ต่อไปนี้การลักลอบขุดต้นเทียนทะเล มีโทษหนักทั้งจำทั้งปรับ

ไม้เทียนทะเล พันธุ์พืชมีค่าที่พบได้ตามแนวป่าชายเลน ซึ่งนับวันจะยิ่งลดจำนวนลง ด้วยความสวยงามของต้นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ จนได้รับฉายาว่าเป็นราชาแห่งบอนไซ (King of Bonsai) และกลายเป็นของสะสมของหลาย ๆ คน

ทำให้มีการลักลอบขุดในพื้นที่ป่าชายเลนธรรมชาติและบริเวณชายหาดเพื่อนำไปจำหน่าย จนทำให้ระบบนิเวศขาดความสมดุล

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้ออกคำสั่งพร้อมมาตรการคุ้มครองทรัพยากรไม้เทียนทะเล หากฝ่าฝืน ระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี ปรับไม่เกิน ๑ แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ย้ำชัดของป่า ต้องอยู่กับป่า มูลค่าที่ซื้อขายกันอย่างไรก็ไม่คุ้มกับระบบนิเวศที่เสียสมดุลไป

ที่ผ่านมา ไม้เทียนทะเล ไม่ได้อยู่ในบัญชีไม้หวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. ๒๕๓๐ ทำให้ไม้เทียนทะเล ไม่มีกฎหมายคุ้มครอง ทางกรม ทช. สามารถดำเนินการได้เพียงแจ้งข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการบุกรุกทำลายป่าเท่านั้น

เป็นเหตุให้การกำกับ ควบคุม ดูแล ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่เป็นไปได้ยาก ไม่เต็มประสิทธิภาพ

ต่อมาประมาณราวกลางเดือนมิถุนายน กรม ทช. ได้มีหนังสือขอให้กรมป่าไม้ได้พิจารณาเสนอไม้เทียนทะเลที่ขึ้นในป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไม้หวงห้ามประเภท ก ในบัญชีไม้หวงห้ามต่อไป อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวอาจจะต้องใช้ระยะเวลายาวนาน กว่าจะผ่านออกมาเป็นกฎหมายได้

ดังนั้น เพื่อเป็นการระงับการกระทำที่ทำให้ไม้ชนิดนี้ที่มีจำนวนน้อยอยู่แล้วในธรรมชาติ ไม่ให้ลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว อันจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศ

โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓ ประกอบมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘

จึงได้มีคำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ ๙๗๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรไม้เทียนทะเล เพื่อเป็นการกำหนดมาตรการคุ้มครองทรัพยากรไม้เทียนทะเลมิให้ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงจากการลักลอบขุดล้อมไม้เทียนทะเล เพื่อการค้าไม้บอนไซ และนำไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนอื่นใด

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

ทั้งนี้ หากผู้ใดฝ่าฝืนจะได้รับโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี ปรับไม่เกิน ๑ แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากผู้ใดพบเห็นผู้กระทำความผิดขอให้แจ้งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ในทุกช่องทางตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อจะได้เร่งรัดดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาดต่อไป

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *