www.plewseengern.com,  พระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

วันอังคาร ที่ ๒๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๒๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดหนองป่าพง อ าเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะข้าราชการ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ ๒ กราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายการเคารพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ

ต่อจากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จขึ้นอุโบสถทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานศุภรัต ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสน์สงฆ์ใกล้เจ้าอาวาส

ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระประธานอุโบสถ ทรงกราบ เสร็จแล้ว ทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้า พาดระหว่างพระกร ทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน ทรงวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้าที่เดิม ทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ ๒ เมื่อพระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินออกไปครองผ้าพระกฐินเสร็จ กลับมายังอาสน์สงฆ์พร้อมแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน

ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกราบ ที่หน้าเครื่องนมัสการ แล้วทรงสนทนาธรรมกับพระราชภาวนาวิกรม เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง ทรงลาพระสงฆ์ แล้วเสด็จออกจากอุโบสถ

ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระเจดีย์พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท) ระหว่างเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างเนืองแน่น

ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงพระเจดีย์พระโพธิญาณเถร ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียน เครื่องทองน้อยถวายสักการะรูปเหมือนและพระอัฐิธาตุพระโพธิญาณเถร ทรงกราบ ทรงประเคนเครื่องไทยธรรม ถวายพระสงฆ์ ๕ รูป ทรงสนทนาธรรมกับพระสงฆ์เถร แล้วเสด็จออกจากพระเจดีย์พระโพธิญาณเถร

ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑ์พระโพธิญาณเถร ทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยม และทอดพระเนตรภายในพิพิธภัณฑ์พระโพธิญาณเถร เสร็จแล้ว ทรงปลูกต้นรวงผึ้งไว้เป็นที่ระลึก

ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟฟ้าพระที่นั่งไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน และหน่วยแพทย์มูลนิธิกาญจนบารมี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกให้บริการตรวจรักษาราษฎรในพื้นที่ ในวันนี้มีราษฎรมารับการตรวจรักษา จำนวน ๑,๑๔๓ คน

โรคที่พบมากได้แก่ โรคตา โรคกล้ามเนื้ออักเสบ โรคระบบทางเดินอาหาร และโรคระบบประสาท โอกาสนี้ ทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ จำนวน ๑๐ คน ที่ป่วยด้วยโรคเนื้องอก หลอดเลือด โรคลำไส้ใหญ่ไม่มีปมประสาทแต่กำเนิด โรคลำไส้เล็กส่วนปลายตีบตัน โรคมะเร็ง และอื่น ๆ

ในการนี้ ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้ป่วยถึงอาการเจ็บป่วย ด้วยทรงห่วงใย พร้อมทั้งพระราชทานยาชุดพระราชทานแก่ผู้ป่วยที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วย

จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) มาจัดแสดง

จากนั้น ทอดพระเนตรการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้สนองพระราชดำริ
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎร โดยการนำผลผลิตในท้องถิ่นมาแปรรูปเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง

และทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสมพรรัตน์อำเภอบุณฑริกและโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านยางน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชนและจากสมาชิกศิลปาชีพ ที่ดำเนินงานสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการส่งเสริมศิลปาชีพให้กับราษฎรในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและใกล้เคียง

จากนั้นทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอยู่เป็นจำนวนมาก และทรงมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎร
อย่างใกล้ชิด สมควรแก่เวลา เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *