www.plewseengern.com,  สิ่งแวดล้อม

รองฯ ประวิตร ระบุปริมาณน้ำต้นทุนต้นฤดูแล้งปีนี้ภาพรวมทั้งประเทศดีกว่าปีที่ผ่านมา เน้นย้ำให้บริหารจัดการน้ำช่วงฤดูแล้งให้เกิดความสมดุลระหว่างน้ำต้นทุนความต้องการใช้น้ำ

28 ตุลาคม 2563 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีถึงการลงพื้นที่ตรวจติดตามและส่งมอบโครงการเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาดใหญ่ ริมฝั่งแม่น้ำ ที่จังหวัดชัยนาท

โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชน ตำบลหาดท่าเสา

สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาดใหญ่ มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สามารถส่งน้ำไปให้กับประชาชนจำนวน 8 หมู่บ้าน และได้ติดตั้งจุดจ่ายน้ำแร่ฟรีให้กับประชาชน พร้อมทั้งติดตั้งระบบติดตามและควบคุมระยะไกล

ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถควบคุมการใช้น้ำ ตลอดจนติดตามปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับระบบส่งน้ำ ซึ่งเป็นเทคโนโลยี ใหม่ ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้นำมาใช้ จึงได้เร่งดำเนินการ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ


รองนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปว่า จากผลการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำปริมาณน้ำต้นทุนต้นฤดูแล้งปีนี้เทียบกับปีที่ผ่านมาพบว่าปริมาณน้ำภาพรวมทั้งประเทศ แนวโน้ม ดีกว่าปีที่ผ่านมา อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และขนาดกลางหลายแห่งมีปริมาณน้ำพ้นเกณฑ์วิกฤติ  แต่เมื่อพิจารณารายพื้นที่ กลับพบว่ายังมีข้อกำจัดในการจัดสรรน้ำบางกิจกรรม ซึ่ง สทนช. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนการจัดสรรน้ำฤดูแล้งในปี 2563 และ 2564 แล้ว

โดยรองนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำทุกหน่วยงานบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูแล้งที่จะถึงนี้ ให้เกิดความสมดุลระหว่าง น้ำต้นทุนความต้องการใช้น้ำพร้อมทั้งสร้างการรับรู้  ซึ่งได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทยร่วมกันกำหนดมาตรการป้องกันการเพาะปลูกข้าวเกินแผน ในพื้นที่ลุ่ม เจ้าพระยา 22 จังหวัด

พร้อมทั้งให้คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด และคณะกรรมการลุ่มน้ำมีส่วนสำคัญในการเชื่อมโยง และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระดับพื้นที่ ให้อยู่ในวงจำกัด สทนช. ได้เสนอแผนการจัดสรรน้ำฤดูแล้ง ปี 2563/2564 และมาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำฤดูแล้งปี 2563/2564 เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ และมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบนำไปปฏิบัติเพื่อป้องกันผลกระทบ จากสถานการณ์น้ำแล้งให้กับประชาชนต่อไป


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *