www.plewseengern.com,  การเมือง,  พาณิชย์,  เกษตร,  เศรษฐกิจ

“ส.ส.สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ” หารือประธานสภาฯ แก้ปัญหาราคาข้าวหอมมะลิตกต่ำช่วงฤดูเก็บเกี่ยว แนะ! รัฐช่วยดูกลไกราคา ทบทวน หลักเกณฑ์ประกันราคาข้าว

4 พ.ย. 2563 นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 1 พรรคภูมิใจไทย หารือประธานสภาฯ แก้ปัญหาราคาข้าวหอมมะลิตกต่ำช่วงฤดูเก็บเกี่ยว แนะ! กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทบทวน หลักเกณฑ์ประกันราคาข้าว

นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ข้าวหอมมะลิ ซึ่งถือเป็นพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ ของจังหวัดศรีสะเกษ และภาคอีสาน ขณะนี้เข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยว สิ่งที่ปรากฏขึ้นคือตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา ราคาข้าวหอมมะลิลดลง จากราคาตันละ 15,000 บาท เหลือ 11,000 บาท ทำให้พืชผลที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวได้ ที่เก็บเกี่ยวในช่วงนี้มีราคาตกต่ำมาก

จึงมีความต้องการฝากถึงกระทรวงพาณิชย์ ช่วยดูแลกลไกราคา รวมถึงขอให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทบทวน หลักเกณฑ์ ที่ใช้ในการประกันราคาข้าวให้กับเกษตรกร และในช่วงนี้มีพายุเข้า และข้าวออกรวงแล้ว ทำอย่างไร ที่เกษตรกรจะได้รับเงินเยียวยา ในการปรับปรุงราคาข้าวก่อนนำไปขาย


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *