แรงงาน

รมช.แรงงาน ขึ้นเหนือ ลุยพื้นที่น่าน-แพร่ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

“นฤมล” รมช.แรงงาน ขึ้นเหนือลุยพื้นที่จังหวัดน่าน-แพร่ รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของแรงงานและสถานประกอบกิจการในพื้นที่ พร้อมขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงแรงงานช่วยเหลือประชาชนเต็มกำลังเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายภาคิน สมมิตรธนกุล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดน่าน โดยมีนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับ

หลังจากนั้น รมช.และคณะร่วมรับฟังทิศทางการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แนวทางการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันของจังหวัดน่าน สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มาตรการป้องกันและการเตรียมความพร้อมกรณีมีการแพร่ระบาด

มาตรการและแผนงานโครงการในการเยี่ยวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบที่เป็นภาพรวมทั้งจังหวัด ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยะพงษ์ผริตเดช ศาลากลางจังหวัดน่าน

นอกจากนี้ ยังรับฟังข้อมูลด้านสถานการณ์แรงงานของจังหวัดน่าน ผลการขับเคลื่อนด้านแรงงานจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดน่าน โดยเฉพาะแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ความต้องการแรงงานต่างด้าว การเตรียมความพร้อมในการนำแรงงานต่างด้าวชาวลาวเข้ามาทำงานในประเทศไทย

โดยจังหวัดน่านมีประชากร 477,882 คน วัยแรงงานจำนวน 246,370 มีงานทำ 242,176 คน และว่างงาน 813 คน รอฤดูกาล 3,381 คน ส่วนข้อมูลการเป็นผู้ประกันตนมีจำนวน 45,842 คน (อยู่ใน ม.33 จำนวน 15,616 คน ม.40 จำนวน 23,793 คน ม.39 จำนวน 6,433 คน) และเป็นแรงงานนอกระบบ 186,634 คน

ซึ่งจังหวัดน่านมีสถานประกอบกิจการจำนวน 1,670 แห่ง โดยจังหวัดเป็นจังหวัดหนึ่งที่ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19

อย่างไรก็ตามยังมีแรงงานและสถานประกอบกิจการได้รับผลกระทบ มีสถานประกอบกิจการปิดกิจการ 317 แห่ง ลูกจ้างได้รับผลกระทบจำนวน 1,981 คน ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าภายในห้างสรรพสินค้า รองลงมาคือโรงแรม และมีสถานประกอบกิจการปิดกิจการชั่วคราว จำนวน 2 แห่ง ได้ดำเนินการตามมาตรา 75 แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ผ่านทางระบบ Internet ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เสนอโครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานรองรับสถานการณ์ โควิด-19 เป็นกิจกรรมการฝึกอาชีพให้กับผู้ว่างงานและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป้าหมาย 520 คน

ปัจจุบันรอพิจารณาอนุมัติงบประมาณ ดังนั้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน ได้ปรับเป้าหมายการฝึก นำงบประมาณปกติมาดำเนินการฝึกได้จำนวน 12 รุ่น รวม 244 คน นอกจากนี้ยังมีการฝึกทักษะฝีมือให้กับผู้สูงอายุ และทหารก่อนปลดประจำการด้วย


สำหรับความต้องการด้านแรงงานต่างด้าวนั้น มีสถานประกอบกิจการต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวรวม 51 คน และมาตรการป้องกันและเตรียมความพร้อมในการนำแรงงานต่างด้าวชาวลาวเข้ามาทำงานในประเทศไทยนั้น จังหวัดน่านกำหนดให้มีการกักตัว 14 วัน ก่อนออกใบอนุญาตทำงาน โดยมีการตรวจคัดกรอกตั้งแต่ด่านตรวจคนเข้าเมือง

หลังจากนั้น รมช.แรงงานและคณะได้เยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมการจ้างงานแร่งด่วนผู้ได้รับผลกระทบจากพายุซินลากู การให้บริการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร และผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตการเกษตรของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *