เกษตร

“อนุชา” เปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 63 สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ ชื่นชมการดำเนินงาน เป็นกลไกภาคการเกษตร ตอบสนองนโยบายราชการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเกษตรกร 

22 สิงหาคม 2563 ‪เวลา 09.30 น.‬ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด สาขาสำนักงานใหญ่ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ โดยมี นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท สหกรณ์จังหวัดชัยนาท หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท นายอำเภอมโนรมย์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. สาขามโนรมย์ ประธานกรรมการ  และผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรภายในจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา ผู้แทนสมาชิก เจ้าหน้าที่สหกรณ์เข้าร่วม

สำหรับสหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจในการพัฒนาภาคการเกษตรในพื้นที่มาครบ 46 ปี ตลอดระยะเวลาได้ ดำเนินกิจการด้วยความมุ่งมั่นและความตั้งใจ รวมพลังพร้อมเพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นสหกรณ์ที่มีความมั่นคง สร้างมาตรฐานการให้บริการที่ดี จัดสวัสดิการให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสมาชิก ร่วมมือกันพัฒนาชุมชนและสังคม เพื่อสร้างประโยชน์ สร้างความสุขให้เกิดกับชาวมโนรมย์และสมาชิกในพื้นที่ใกล้เคียง

โอกาสนี้ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด  ในการเป็นกลไกภาคการเกษตรที่ตอบสนองนโยบายของราชการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเกษตรกรในพื้นที่อำเภอมโนรมย์ ไม่ว่าจะเป็นโครงการรวบรวมข้าวเปลือก โครงการนาแปลงใหญ่ ซึ่งได้ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ของสมาชิกในช่วงการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19

โดยแจกข้าวสารให้สมาชิก จำนวน 8,542 คน มูลค่า 1,494,850 บาท ซึ่งสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมโครงการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก เพื่อให้สมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีการพัฒนารูปแบบธุรกรรมทางการเงิน และรูปแบบการบริการอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาดังกล่าวสามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกทุกท่านได้เป็นอย่างดี แสดงให้เห็นถึงจุดยืนอันแน่วแน่ในการเป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกอย่างแท้จริง

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวหวังให้การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ฯ ในวันนี้ จะทำให้สมาชิกทุกคนเกิดความเข้าใจในผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้งแผนงานของสหกรณ์ฯ ที่จะดำเนินการต่อไป ซึ่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้แทนสมาชิกในวันนี้จะเป็นประโยชน์ และแนวทางในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ฯ ต่อไป พร้อมกล่าวอวยพรให้การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 46 ของสหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและขอส่งความปรารถนาดีไปยังสมาชิกทุกคนประสบแต่ความสุข รวมทั้งขอให้การดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จ  มีความก้าวหน้า บริหารงานด้วยความโปร่งใส ใส่ใจในการบริการเพื่อความกินดีอยู่ดีของสมาชิก บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาสหกรณ์ฯ ให้เป็นสหกรณ์ชั้นแนวหน้าต่อไป

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *