www.plewseengern.com,  สาธารณสุข,  สุขภาพ

8 หน่วยงานร่วมลงนามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

8 หน่วยงานร่วมลงนามความร่วมมือโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใน 5 ปี ให้ประเทศไทยปลอดจากพิษสุนัขบ้า ประสานความร่วมมือควบคุมโรคทั้งในคน สัตว์ และชุมชน สร้างความตระหนักรู้ที่ถูกต้อง หลังพบผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ไม่ไปพบแพทย์และไม่รับวัคซีน

12 พฤศจิกายน 2563 ที่หอประชุม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี (วิทยาเขตศรีธัญญา) นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปี 2564-2568 ระหว่าง 8 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยมี นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์สมชาย ธรรมสารโสภณ รักษาการอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนาม

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ด้วยศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ และทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศ รัฐบาลเห็นสมควรดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน เพื่อให้ประเทศไทยปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ทั้งนี้ จากรายงานกรมควบคุมโรค เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 พบว่า ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าลดลงอย่างต่อเนื่อง จากจำนวนสูงสุดในปี 2523 ที่มีผู้เสียชีวิต 370 ราย และตั้งแต่ปี 2557-2562 มีผู้เสียชีวิตลดลงอย่างเห็นได้ชัดในบางปีเหลือน้อยกว่า 10 ราย สำหรับในปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 5 สิงหาคม 2563 พบผู้เสียชีวิต 2 รายในจังหวัดสระแก้วและหนองคาย สาเหตุมาจากไม่ได้ไปพบแพทย์เพื่อรักษาและไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกต้อง

ดังนั้น การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน นำมาสู่การลงนามความร่วมมือระหว่าง 8 หน่วยงานดังกล่าว


นายแพทย์เกียรติภูมิ กล่าวต่อว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ สถาบันพระบรมราชชนกสนับสนุนงานด้านวิชาการ ดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่คนในชุมชนเป้าหมายที่วิทยาลัยในสังกัดให้บริการวิชาการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ

กรมควบคุมโรคดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในคน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เฝ้าระวังโรคในชุมชน กรมปศุสัตว์และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดำเนินงานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินงานในท้องถิ่น และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมบุคลากรในสถานศึกษาเฝ้าระวังให้ประชาชนมีการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและการเลี้ยงสุนัข

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *