www.plewseengern.com,  เกษตร

รมช.มนัญญา ลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์จ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย

รมช.มนัญญา ลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์จ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร พร้อมเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ส่งเสริมอาชีพชาวสวนลำไย สนับสนุนการผลิตลำไยคุณภาพ

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังมอบเงินชดเชยเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 634 ราย เนื้อที่ 1,924 ไร่ รวมเป็นเงิน 3,849,420 บาท

ว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนลำไยเป็นอย่างมาก ทั้งด้านการผลิตและการตลาด ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไยที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรทุกครัวเรือน โดยให้ความช่วยเหลือในอัตราไร่ละ 2,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เริ่มดำเนินการจ่ายเงินเข้าบัญชีให้แก่เกษตรกรชาวสวนลำไย ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม ถึง 15 ธันวาคม 2563 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไยให้สามารถฟื้นฟูการผลิตลำไยทั้งด้านการผลิตและการตลาด ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมีแนวทางปฏิบัติต่อสวนลำไย เพื่อประกอบอาชีพชาวสวนลำไยได้อย่างยั่งยืน

รมช.มนัญญา กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังได้เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อผลิตลำไยคุณภาพ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บูรณาการร่วมกัน เพื่อสร้างการรับรู้และเปิดโอกาสให้แก่พี่น้องเกษตรกรและหน่วยงานทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา และยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรของไทยให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทยในฐานะประเทศผู้ผลิตและส่งออกลำไยคุณภาพ

ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์นับเป็นแหล่งปลูกลำไยที่มีคุณภาพ  มีการบริหารจัดการผลผลิตสินค้าเกษตรเชิงรุกในระดับพื้นที่ โดยใช้กลไกความร่วมมือตามแนวทางประชารัฐ  เพื่อบูรณาการการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการเกษตร  เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในพื้นที่  จึงเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญที่สะท้อนถึงการขับเคลื่อนนโยบายหลักของรัฐบาลและการขับเคลื่อนนโยบาย “การตลาดนำการผลิต”  ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม  ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้พบปะพี่น้องเกษตรกรภายในงาน และเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ นิทรรศการโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร ได้พบปะตัวแทนเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการฯ


โดยจังหวัดอุตรดิตถ์มีลูกหลานสมาชิก และเกษตรกรทั่วไป เข้าร่วมโครงการ จำนวน 73 ราย มีผู้เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ 7,559 ราย นิทรรศการการผลิตลำไยคุณภาพ การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชลำไย พร้อมการให้บริการให้คำปรึกษาเพื่อให้เกษตรกรชาวสวนลำไยได้เรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพลำไยในจังหวัดอุตรดิตถ์ให้มีคุณภาพดี  ซึ่งมีตัวแทนเกษตรกรชาวสวนลำไยในจังหวัดอุตรดิตถ์สนใจเข้าร่วมงาน 8 อำเภอ รวมทั้งสิ้นกว่า 400 ราย

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *