www.plewseengern.com,  สิ่งแวดล้อม,  เกษตร,  เศรษฐกิจ

รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ กำชับทุกหน่วยงานเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกพื้นที่ ส่งเสริมการบูรณาการระดับจังหวัดเพื่อตอบสนองความต้องการประชาชน

16 พ.ย. 63 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (กกภ.) ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

โดยที่ประชุมมีมติรับทราบผลการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ลงพื้นที่เพื่อมอบนโนบายในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ในการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

 ที่ประชุมยังมีมติรับทราบผลการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นให้แก่หน่วยงานของรัฐ ของรองนายกรัฐมนตรีและการขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ให้แก่หน่วยงานของรัฐเกินวงเงินตามที่คณะกรรมการกำหนด โดยจำแนกโครงการออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ โครงการประเภทแหล่งน้ำ โครงการประเภทโครงสร้างพื้นฐาน และโครงการอื่น ๆ


โอกาสนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบมาตรการและแนวทางในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เน้นการบูรณาการระดับจังหวัดเพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างคล่องตัว ตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ปัญหาสำคัญในแต่ละพื้นที่ตามที่รองนายกรัฐมนตรีเห็นสมควร และที่ประชุมมีมติเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณ ที่รองนายกรัฐมนตรีแต่ละคนมีอำนาจในการอนุมัติจัดสรร งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หน่วยงานรัฐ ในวงเงินรวม 900 ล้านบาท สำหรับทั้ง 18 เขตตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมและความจำเป็นในการใช้จ่ายเงินของแผนงานหรือโครงการต่าง ๆ
ในตอนท้าย รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตรฯ ย้ำให้มีการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล พร้อมกำชับให้เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นกรณีเร่งด่วน โดยเฉพาะปัญหาแหล่งน้ำ ที่ดิน ที่ทำกิน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกพื้นที่ โดยการจัดทำโครงการต่าง ๆ ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *