www.plewseengern.com,  กลาโหม,  สังคม,  เกษตร

“เปิดค่ายตากข้าว” ทบ.เปิดพื้นที่ในค่ายทหารให้ชาวนาใช้ตากข้าวเปลือกลดความชื้น บรรเทาความเดือดร้อน

ตามที่เกิดอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมาและพื้นที่นาถูกน้ำท่วมขังเป็นวงกว้าง ทำให้ชาวนาต้องเร่งเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกแล้วนำมาตากลดความชื้นตามลานปูนของวัด โรงเรียน ถนนในหมู่บ้าน หากไม่เร่งตากข้าวเปลือกให้แห้งจะเสียหาย และได้เกิดปัญหามีลานปูนไม่เพียงพอต่อความเดือดร้อนนั้น

ล่าสุด พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบกมีความห่วงใยและต้องการลดผลกระทบให้กับชาวนาที่ไม่มีพื้นที่เพียงพอในการตากข้าวเปลือกลดความชื้น ได้สั่งการให้หน่วยทหารทั่วประเทศ พิจารณาเปิดพื้นที่ในค่ายทหารเพื่อให้ชาวนาใช้เป็นสถานที่ตากข้าวเปลือกเป็นการชั่วคราว เพิ่มพื้นที่ตากข้าวให้เพียงพอกับความต้องการของชาวนาในแต่ละชุมชน/จังหวัด
นอกจากนี้ ยังได้มอบให้หน่วยทหารที่มีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หรือมีโรงสีข้าวในพื้นที่ของหน่วย ได้เข้าช่วยประสานดำเนินการรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรนำมาตากและสีข้าวในโรงสีข้าวของหน่วยเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย โดยให้หน่วยทหารเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ทันต่อความเดือดร้อนของเกษตรกรในขณะนี้
ทั้งนี้ ที่ผ่านมากองทัพบกได้ส่งทหารเข้าช่วยเกษตรกรลงแขกเก็บเกี่ยวข้าวในนาที่ถูกน้ำท่วมในหลายพื้นที่ และหวังว่าการเปิดให้ใช้พื้นที่ค่ายทหารตากข้าวเปลือก จะช่วยรักษาคุณภาพของผลผลิต ทำให้ชาวนาสามารถนำไปจำหน่ายได้ในราคาดี เกษตกรมีรายได้ อันจะส่งผลดีต่อภาคเศรษฐกิจชุมชนและภาพรวมของประเทศได้ในช่วงนี้
หากเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องดังกล่าวสามารถติดต่อประสานขอใช้พื้นที่ในค่ายทหารได้โดยตรงกับหน่วยทหารในแต่ละจังหวัด ซึ่งกองทัพบกยินดีและพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *