www.plewseengern.com,  การเมือง

ราเมศ ย้ำ ประเทศปกครองด้วยกฎหมาย ถูกผิด อยู่ที่การกระทำ

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ได้กล่าวถึงกรณีแถลงการณ์ของนายกรัฐมนตรีเรื่องการบังคับใช้กฎหมายทุกฉบับทุกมาตราที่มีอยู่ว่า

หลักการที่สำคัญคือประเทศไทยปกครองด้วยระบบนิติรัฐคือรัฐที่ปกครองด้วยกฏหมายฉะนั้นผลของนิติรัฐประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดก็ต้องอยู่ภายใต้การบังคับของกฎหมายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
คำแถลงการณ์ของนายกรัฐมนตรีเป็นหลักการเบื้องต้นในประเทศที่ปกครองด้วยหลักนิติรัฐอยู่แล้วเมื่อมีการฝ่าฝืนกฎหมายบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นกฎหมายฉบับใดมาตราใดหากมีข้อเท็จจริงใดที่เป็นความผิดก็จะต้องถูกดำเนินการตามกฏหมายอย่างเคร่งครัดและตรงไปตรงมาไม่เฉพาะแต่ประชาชนผู้ชุมนุมเท่านั้นรวมถึงเจ้าหน้าที่ด้วย หากมีการกระทำใดเป็นความผิดก็ต้องรับผิดชอบในการกระทำนั้นเช่นเดียวกัน
จึงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่จะแปลกมากหากมีคนกระทำความผิดแล้วรัฐบาลรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่โดยตรงไม่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและตรงไปตรงมา ท้ายที่สุดรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ ที่มีอำนาจหน้าที่ก็จะต้องรับผิดชอบเพราะถือว่ามีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ฝ่ายการเมืองจึงไม่ควรหวั่นไหวกับคำแถลงการณ์ของนายกรัฐมนตรีไม่ควรโจมตีรัฐบาลจากการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
ประชาชนทุกคนมีความเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายผิดถูกว่ากันไปตามข้อเท็จจริง การกระทำสำคัญที่สุดในฐานะนักกฏหมายจึงสนับสนุนนายกรัฐมนตรีให้บังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัดและตรงไปตรงมาภายใต้หลักนิติธรรม


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *