สังคม,  เศรษฐกิจ

“อนุชา” ขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้าน หวังให้ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นกลไกสนองนโยบายรัฐบาล ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

24 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ร้านค้าชุมชนประชารัฐตำบลกระแสบน หมู่ที่ 14 ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพื้นที่จังหวัดระยอง โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ นายอำเภอแกลง หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการร้านค้าชุมชนประชารัฐตำบลคลองปูน คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และประชาชนเข้าร่วม

ภายหลังการตรวจเยี่ยม นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวมอบนโยบายว่า รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนงานกองทุนหมู่บ้านมาทุกระยะ แต่ละปีรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณ และเงินลงทุนในระดับชุมชนผ่านกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยสนับสนุนเงินทุนแก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในรูปแบบต่างๆ ทั้งเงินกู้ยืม เงินให้ไปพัฒนา ให้ไปประกอบธุรกิจที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน

ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่ากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีศักยภาพในการบริหารจัดการเงินทุน จึงขอให้กองทุนหมู่บ้านตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการที่จะเป็นกลไกการสนองนโยบายของรัฐบาล ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สนับสนุนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าภารกิจหรือกิจกรรมใดๆ ที่จะเกิดขึ้น ขอให้พิจารณาถึงความต้องการของสมาชิกของประชาชนในหมู่บ้านเป็นอันดับแรก ซึ่งความเสียสละของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ทำหน้าที่บริหารจัดการเงินทุน บริหารจัดการโอกาสที่ได้มาคือปัจจัยความสำเร็จของกองทุนหมู่บ้านส่วนหนึ่ง ความสำเร็จอีกส่วนหนึ่งคือวินัยและการมีส่วนร่วมของสมาชิก ถ้าทั้งสองส่วนร่วมกันไปในทิศทางเดียวกัน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนจะเติบโตและเป็นที่พึ่งเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างแท้จริง


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *