กีฬา

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ผลักดันศูนย์บริการทางการกีฬาพร้อมกัน 4 ภาคทั่วประเทศ กำชับป้องกันการใช้สารต้องห้ามอย่างเคร่งครัด

26 ส.ค. 63 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการกีฬา แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9/2563 โดยที่ประชุมได้พิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจ

อาทิ การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2564-2570) พร้อมแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้าการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564-2570 และแผนแม่บทด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ กกท. พ.ศ. 2564-2570 ผลการศึกษาโครงการยกระดับการให้บริการของกกท. (SMART NATIONAL SPORT PARK) และแนวทางการป้องกันการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา เป็นต้น

โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีได้เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณการลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมเร่งรัดให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการในประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ การบริหารการจัดการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาโดยเฉพาะความพร้อมของบุคลากรที่เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลนักกีฬาในภาพรวมได้

โดยให้จัดทำโปรแกรมการวิเคราะห์การฝึกซ้อมของนักกีฬาและนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการแก้ปัญหา เพื่อให้นักกีฬามีความพร้อมในการแข่งขัน รวมทั้งกำกับและติดตามโครงการการก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

โดยรองนายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายการจัดตั้งศูนย์บริการทางการกีฬา 4 ภาคทั่วประเทศ พร้อมกัน เน้นดำเนินการด้วยความโปร่งใสและเป็นไปตามกฎระเบียบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  พร้อมกำชับป้องกันการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาอย่างรูปธรรมทั้ง เนื่องจากการใช้สารต้องห้ามเป็นประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวโยงถึงความเชื่อมั่นของประเทศ จึงต้องมีการอบรมให้ความรู้ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในการป้องกัน ต่อต้านการใช้สารต้องห้ามในระดับภูมิภาคต่อไป


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *