www.plewseengern.com,  สาธารณสุข

กรมวิทย์ฯ เผยวัคซีน CoronaVac ผ่านการตรวจสอบและรับรองรุ่นการผลิต

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เผยความคืบหน้าการตรวจสอบคุณภาพวัคซีน CoronaVac ของบริษัทซิโนแวค ทางห้องปฏิบัติการ ผ่านการทดสอบและรับรองรุ่นการผลิตสามารถนำไปใช้ฉีดให้คนไทยได้ ผู้ที่ได้รับวัคซีนจากซิโนแวคมั่นใจได้ว่ามีความปลอดภัย 

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่ามีความเข้าใจถึงความต้องการและความกังวลของประชาชนในการที่จะใช้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่มีอยู่ในขณะนี้

ซึ่งในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรค และรัฐบาลได้จัดหาวัคซีนมาให้ประชาชนได้บางส่วนแล้วนั้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันชีววัตถุที่ทำหน้าที่เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงขององค์การอนามัยโลกตรวจวิเคราะห์และรับรองรุ่นการผลิตวัคซีนของประเทศ ตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องปฏิบัติภารกิจดังกล่าวอย่างรอบคอบ ภายใต้เวลาที่จำกัด เพื่อจะดำเนินการออกผลการตรวจวิเคราะห์วัคซีนที่มีคุณภาพและความปลอดภัยให้ไปถึงประชาชนและเจ้าหน้าที่กลุ่มเป้าหมายโดยเร็ว

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทันทีที่วัคซีน CoronaVac จากซิโนแวค ส่งมาถึงกรมวิทย์ฯ ในช่วงบ่ายของวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันชีววัตถุได้เตรียมพร้อมทั้งคน เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ สารเคมี และสถานที่ไว้แล้ว โดยเป็นไปตามระบบคุณภาพของการรับวัคซีนตัวอย่าง และดำเนินการทดสอบทางห้องปฏิบัติการทันที ซึ่งกำหนดดำเนินการออกผลให้เร็วที่สุดแต่ต้องไม่เกิน 3 วัน

โดยมีการตรวจวิเคราะห์ในเรื่องความปลอดภัย และคุณภาพของวัคซีน  ตามรายการข้อกำหนดเฉพาะของวัคซีนสำเร็จรูป เพื่อสร้างความมั่นใจในการนำไปใช้ ซึ่งผลวิเคราะห์วัคซีนผ่านเกณฑ์ยอมรับทุกรายการทดสอบ

สำหรับผลการทบทวนเอกสารข้อมูลกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพของวัคซีนรุ่นการผลิตที่ประเทศไทยได้รับมาจากผู้ผลิตนั้นมีความสอดคล้องตามกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้ให้การรับรองรุ่นการผลิตวัคซีน CoronaVac ของซิโนแวครุ่นที่ส่งให้ประเทศไทย ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำวัคซีนไปใช้ได้ทันตามความต้องการของประชาชน

การปฏิบัติการครั้งนี้นับเป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่ทุกภาคส่วนให้ความสนใจเป็นกรณีพิเศษ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยและคุณภาพของวัคซีนจากประเทศจีน ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้เข้าถึงวัคซีนโดยเร็วที่สุด

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *