www.plewseengern.com,  การเมือง

“สามารถ” ตั้งฉายา ธนาธร “โย่งหลังไมค์” ชี้หัดท่องจำรัฐธรรมนูญมาตรา 50 ให้ขึ้นใจก่อน จะได้ไม่ออกมาปล่อยไก่ด่ารัฐบาล  

นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรมในฐานะผู้อำนวยการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์พรรคพลังประชารัฐได้โพสต์ Facebook ส่วนตัวชื่อสามารถ เจนชัยจิตรวนิช

ผมได้รับข้อมูลจากพ่อแม่พี่น้องประชาชน การที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจได้ออกมา ปลุกระดมมวลชนให้เข้าใจผิดและสร้างความสับสนให้กับประชาชนโดยธนาธรได้มีการโพสต์ทวิสเตอร์ว่า “ผู้มีอำนาจไม่ต้องการให้ประชาชนออกมาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพเค้าต้องการกดขี่ประชาชนไว้เพื่อรักษาอำนาจของตนเองต่อไปตรงนี้” ผมคิดว่าเป็นข้อมูลเท็จทั้งหมด

ผมจึงขอให้ฉายา นายธนาธรว่า โย่งหลังไมค์ เพราะไม่เคยพูดความจริงกับประชาชนเลยมีแต่สร้างข้อมูลเท็จสร้างความเกลียดชังให้เกิดขึ้นในสังคมจริงแล้วรัฐบาลนี้ภายใต้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ให้สิทธิและเสรีภาพประชาชนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอย่างเต็มที่ ประชาชนทุกคนเดินทางไปไหนมาได้อย่างเต็มที่ มีสิทธิทางการแสดงความเห็นเต็มที่

แต่กลับมีคนบางกลุ่มให้ข้อมูลเท็จเพื่อทำให้เกิดการแตกแยกทางความคิด ในทางกลับกันผมอยากให้ นายธนาธร หรือ โย่งหลังไมค์ ได้หัดอ่านและพูดถึงรัฐธรรมนูญมาตรา50 ให้ประชาชนฟังบ้างว่า ในมาตรา50ระบุไว้ว่า มาตรา 50

บุคคลมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(1) พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

(2) ป้องกันประเทศ พิทักษ์รักษาเกียรติภูมิผลประโยชน์ของชาติและสาธารณสมบัติของแผ่นดิน รวมทั้งให้ความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(3) ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

(4) เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ

(5) รับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติ

(6) เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น และไม่กระทำการใดที่อาจก่อให้เกิดความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคม

(7) ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสำคัญ

(8) ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม

(9) เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ

(10) ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ

ดังนั้น ผมจึงอยากให้นาย ธนาธร หัดอ่านรัฐธรรมนูญมาตรา 50 ถ้าให้ดีอยากให้ท่องจำให้ขึ้นใจ จะได้ไม่ออกมาปล่อยไก่พูดเท็จอยู่แบบนี้ ที่ออกมาสอนนาย ธนาธร ก็เพื่อดีต่อตัวนายธนาธรเอง

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *