เกษตร

รองฯ ประวิตรมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของประชาชน อย่างเป็นธรรมและมีความมั่นคง

1 กันยายน 2563 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เป็นผู้แทนรัฐบาลไปมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ ภายใต้โครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” เอกสาร สิทธิ คทช. และ เอกสารสิทธิ สปก.4-01 ที่ จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ในการบริหารทรัพย์สินของรัฐเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งเน้นให้มีการแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของประชาชน โดยการ รับรองสิทธิในการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ เพื่ออยู่อาศัยและทำกินได้อย่างเป็นธรรมและมีความมั่นคง

สำหรับเอกสารสิทธิตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล หรือ คทช. เป็นการแก้ไขปัญหาการไม่มีที่ดินทำกินของเกษตรกรและการรุกล้ำเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยการกระจายสิทธิการถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ ที่ไม่ได้รุกล้ำพื้นที่ป่าไม้และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในการครอบครองของผู้ที่ไม่ใช่เกษตรกรส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ราษฎรมีรายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ โดยเน้นการอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการพัฒนาที่ยั่งยืน  เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงในการใช้ที่ดิน ชุมชนเข้มแข็งมีศักยภาพ และส่งผลดีต่อ ประเทศชาติโดยรวม

และเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 เพื่อช่วยเหลือ พี่น้องเกษตรกรซึ่งไม่มีที่ดินเป็นของตนเองได้มีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินในการประกอบอาชีพหาเลี้ยงครอบครัวได้อย่างมั่นคงและมีความสุข และได้ไปเปิดจุดจ่ายน้ำแร่ริมทางเพื่อประชาชนตามถนนสายหลักที่อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค โดยเป้าหมายสำคัญคือ ต้องการให้ประชาชนกินดีอยู่ดีมีความสุข โดยเฉพาะเรื่องน้ำกินน้ำใช้ จะต้องไม่ขาดแคลนน้ำ ซึ่งในฤดูแล้งที่รัฐบาลได้ทุ่มเทความพยายามในการจัดหาแหล่งน้ำให้ประชาชนทุกคนมีน้ำกินน้ำใช้เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *