การเมือง,  ต่างประเทศ,  สังคม,  เศรษฐกิจ

พลเอก ประวิตรฯ ประชุมขับเคลื่อนงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พร้อมยกระดับไทยสู่ Tier 1

17 ส.ค.63 เวลา 09.30 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.) ครั้งที่ 3/2563 และการประชุมคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปกค.) โดยมี นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายปรเมธี กล่าวว่า

วันนี้ ที่ประชุมได้รับทราบผลการจัดระดับประเทศไทยในรายงานการค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2563 โดยประเทศไทยได้รับการจัดอยู่ในระดับ 2 หรือ Tier 2 ซึ่งต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เนื่องจากรัฐบาลไทยได้เพิ่มความพยายามอย่างสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์โดยรวมอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม สหรัฐอเมริกาได้มีข้อเสนอแนะสำคัญต่อการดำเนินงานของประเทศไทย จำนวน 16 ข้อ เพื่อทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้นำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปใช้ประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงานต่อไป

นายปรเมธี กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานสำคัญ อาทิ การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 เพื่อกำหนดฐานความผิดเกี่ยวกับการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน มาตรการป้องกันและการช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพผู้โยกย้ายถิ่นฐาน และการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เพื่อปรับปรุงการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ซึ่งรวมถึงผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

อีกทั้งที่ประชุมได้เห็นชอบให้แต่งตั้งกลไกขับเคลื่อนการทำงานต่อต้านการค้ามนุษย์ จำนวน 3 คณะ ประกอบด้วย

1) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาเซียน – ออสเตรเลีย เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์

2) คณะทำงานร่วมว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ ไทย-สหรัฐฯ (ฝ่ายไทย) และ

3) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างยั่งยืน

นายปรเมธี กล่าวเพิ่มเติมว่า ก่อนปิดการประชุมฯ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวขอบคุณและให้กำลังใจทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ช่วยกันทำงาน ทั้งที่เป็นภารกิจของหน่วยงาน และการบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเต็มที่

หากมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ทางรัฐบาลพร้อมให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน โดยตั้งเป้าหมายการทำงานเพื่อขจัดการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทยตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลและยกระดับประเทศไทยสู่ Tier 1 ในปี 2564


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *